تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دچ آر باید بود - جستجو

دچ آر باید بود از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.قافیه ها

درخواست حذف اطلاعات

دوباره قافیه ها را مرور بايد کرددوباره رو به سوی کوه طور بايد کرد وصال یار اگر آرزوی ما و شماستز کوچه های ج عبور بايد کرد هر آنچه مانع دیدار یار خواهد بوداگر که بر سر راه است دور بايد کرد همیشه مقصد ما بوده جهل و تاریکی دگر بس است نظر سوی نور بايد کرد بدون یار فقط غصه دار بايد بودکنار یار نشاط و سرور بايد کرد اگر چه طاقت ما طاق شد ز درد فراق صبور باش که خود را صبور بايد کرد بیا بیا گل نرگس که وقت آمدن استز غیبت ظهور بايد کرد
منبع : http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/768/قافيه ها/زن ...

درخواست حذف اطلاعات

بوی خوش زن در خانه که باشد مرد ریشه میدهد تنومند میشود بار میدهد ... زن را بايد مثل دسته ای آلاله بغل زد ... بايد مثل رزهای مخمل بوئید و بوسید ... بايد مثل محبوبه شب نوازش کرد بايد به زن رسید .. تا عطرش در خانه بپیچد زن را بايد دید بايد فهمید ... بايد نفس کشید ... .........................................
منبع : http://alonegirl89.ParsiBlog.com/Posts/3233/زن .../چتر ها را باید بست

درخواست حذف اطلاعات

چتر ها را بايد بستزیر باران بايد رفتفکر را، خاطره را زیر باران بايد بردبا همه مردم شهر، زیر باران بايد رفتدوست را، زیر باران بايد دیدعشق را زیر باران بايد جست
منبع : http://goldenrose.ParsiBlog.com/Posts/573/چتر ها را بايد بست/جدید ترین شعر سهراب سپهری

درخواست حذف اطلاعات

سهراب سپهری 1385: هر کجا هستم، باشم به درک! من که بايد بروم! پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین، مال خودت! من نمی دانم نان خشکی چه کم از مجری سیما دارد! تیپ را بايد زد! جور دیگر اما… کار را بايد جست. کار بايد خود پول. کار بايد کم و راحت باشد! فک و فامیل که هیچ… با همه مردم شهر پی کار بايد رفت! بهترین چیز اتاقی است که از دسته چک و پول پر است! پول را زیر پل و مرکز شهر بايد جست! سید خندان یه نفر! سوئیچم کو!
منبع : http://moch.ParsiBlog.com/Posts/276/جديد ترين شعر سهراب سپهري/تو را خبر ز دلِ بیقرار باید و نیست

درخواست حذف اطلاعات

تو را خبر ز دلِ بیقرار بايد و نیستغمِ توهست ولی غمگسار بايد و نیستاسیر گریه بی اختیار خویشتنمفغان که در کف من اختیار بايد و نیستچو شام غم دلم اندوگین نبايد و هستچو صبحدم نفسم بی غبار بايد و نیستمرا ز باده نوشین نمی گشاید دلکه می به گرمی آغوش یار بايد ونیستدرون آتش از آنم که آتشین گلِ منمرا چو دل در کنار بايد و نیستبه سردمهری باد خزان نبايد و هستبه فیض بخشی ابر بهار بايد ونیستچگونه لاف محبت زنی که از غمِ عشقتو را چو لاله دلی داغدار بايد و نیستک ... بیشتر ...
منبع : http://anonymous67.ParsiBlog.com/Posts/26/تو را خبر ز دلِ بيقرار بايد و نيست/شعرطنزماهیانه....

درخواست حذف اطلاعات

شعرطنز ماهیانه........هرچه خواهی بخورامّارمضانهمه را بعدِ اذان ، بايد خوردصبح شوال ، به آش تورُشیا لبته با هیجان ، بايد خوردگوشته نذری به ماههِ ذا لحجوَرنه ذالقعده گران بايد خورددر محرم و سط یک هیاتقیمه را ن بايد خوردچایِ خیمه، ! به هرروز صفر پیش چشم دگران بايد خوردبر ربیع اول و ، بیع ا لثا نیمیوه ی فصل خزان بايد خوردلیمو و شیر و لبو ، د ر سرمازیرکرسی و نهان بايد خوردفصل سر ما چو رود تیر آیدبستنی را به دهان بايد خوردبا قا لی را به جمادی هر شببالب ... بیشتر ...
منبع : http://hassanabad.ParsiBlog.com/Posts/2056/شعرطنزماهيانه..../شعرطنزماه رمضان

درخواست حذف اطلاعات

شعرطنز ماهیانه........هرچه خواهی بخورامّارمضانهمه را بعدِ اذان ، بايد خوردصبح شوال ، به آش تورُشیا لبته با هیجان ، بايد خوردگوشته نذری به ماههِ ذا لحجوَرنه ذالقعده گران بايد خورددر محرم و سط یک هیاتقیمه را ن بايد خوردچایِ خیمه، ! به هرروز صفر پیش چشم دگران بايد خوردبر ربیع اول و ، بیع ا لثا نیمیوه ی فصل خزان بايد خوردلیمو و شیر و لبو ، د ر سرمازیرکرسی و نهان بايد خوردفصل سر ما چو رود تیر آیدبستنی را به دهان بايد خوردبا قا لی را به جمادی هر شببالب ... بیشتر ...
منبع : http://hassanabad.ParsiBlog.com/Posts/2056/شعرطنزماه رمضان/که باید ...

درخواست حذف اطلاعات

آدمهای مهم بی دلیل مهم نشده اند حتما انی را دوست داشته اند که بايد ..سفرهایی رفته اند که بايد ..دوستانی داشته اند که بايد.. آدمهای مهم انی را در زندگی حذف کرده اند که بايد .. انی را گم کرده اند که بايد ..آدمهای مهم حرفهایی را نشنیده اند که بايد ..آدمهای مهم خیلی چیزها برایشان مهم نبوده است آدمهای مهم ترک های مهمی را انجام داده اند که بايد ..آدمهای مهم غمهای زیادی را چشیده اند و حتما خوشحالی های زیادی آدمهای مهم همانقدر که فراموش کرده اند به یاد س ان ... بیشتر ...
منبع : http://alonegirl89.ParsiBlog.com/Posts/5046/که بايد .../دگــــر از درد تنهایی...

درخواست حذف اطلاعات

دگر از درد تنهایی، به جانم یار می بايددگر تلخ است کامم، شربت دیدار می بايدز جام عشق او مستم، دگر پندم مده ناصحنصیحت گوش را دل هشیار می بايدمرا امید بهبودی نماندست، ای خوش آن روزیکه می گفتم: علاج این دل بیمار می بايدبهائی بارها ورزید عشق، اما جنونش رانمی بایست زنجیری، ولی این بار می بايدشیخ بهایی
منبع : http://goldenrose.ParsiBlog.com/Posts/543/دگــــر از درد تنهايي.../باید ...

درخواست حذف اطلاعات

درست زیستن را از گندم بیاموز زیر خاک دفتنش میکنند ، میروید پرتر زیر سنگ میبرندش آرد میشود پر بهاتر آتش می زنندش نان میشود مطلوب تر یعنی ذات که درست و غنی باشد در سخت ترین شرایط هم بايد رشد کرد ... بايد ... سه الف مقدس که همواره بايد درحفظ و نگهداری آن کوشا بود امید اص ادب .................................................
منبع : http://alonegirl89.ParsiBlog.com/Posts/4289/بايد .../روز خوب را باید خلق کرد

درخواست حذف اطلاعات

هیچ روز خوبی در راه نیستروز خوب که در نمیزنه بیاد داخل!روز خوب که سر برج نیست خود بخود البته گاهی باناز وکرشمه بیاد!قبض آب وبرق و…. نیست که وقت وبیوقت وقتی خسته ازسرکاربرمیگردی از شکاف در آویزون باشه!روز خوب رابايد ساختبايد نوازشش کردبايد آراست وپیراستبايد به گیسوهاش گلهای وحشی صحرایی زدبايد عطر دلخواهش رو یدگل دلخواهش رو روی میز گذاشتشعر دلخواهش رو سرودبايد نازش را کشیدبرویش خندیدروزخوب را بايد خلق کردوبعد در آغوش آرام یک روز خوب لذت دن ... بیشتر ...
منبع : http://goldenrose.ParsiBlog.com/Posts/655/روز خوب را بايد خلق کرد/:\(

درخواست حذف اطلاعات

?همیشـــہ نبايد بخشیــد?گاهــی?بايد دلیل خواســتــ?بايد قهـر ?رد ?بايد رفتــ?تا بفهمــن این همــہ گذشتــ?از روسادگــی نیستـ?از رو عشقـــه
منبع : http://111leeminhoo.ParsiBlog.com/Posts/13/:(/سلام بر سیدال ء

درخواست حذف اطلاعات

تا محضر دوست، بى نشان بايد رفتبى سر به سرِ نیزه عیان بايد رفت مانند علمدار ادب بايد کرددرخیمه صاحب ا مان(عج) بايد رفت
منبع : http://donyayejavani.ParsiBlog.com/Posts/215/سلام بر سيدالشهداء/مرد و زن ندارد ..

درخواست حذف اطلاعات

عاشق شوید ... نه به خاطر لذت بوسه و هم آغوشی .. به خاطر تمرکز دهن روی یک نفر عاشق شوید وفاداری لذت دارد .. همانقدر که زن را بايد فهمید مرد را هم بايد درک کرد .. همانقدر که زن " بودن " میخواهد همانقدر هم مرد اطمینان میخواهد همانقدر که بايد قربان صدقه ی " روی بی آرایش " زن رفت .. بايد فدای" خستگی های مرد" هم شد همانقدر که بايد بی حوصلگی های زن را طاقت آورد "کلافگی های "مرد را هم بايد فهمید خلاصه " مرد " و " زن " ندارد ... به نقطه ی " ما " شد ن که رسیدی .. بهترین باش ب ... بیشتر ...
منبع : http://alonegirl89.ParsiBlog.com/Posts/4487/مرد و زن ندارد ../رفتن به فروشگاه

درخواست حذف اطلاعات

روز گذشته یعنی رفته بودیم برای ید لباس به یک فروشگاه بزرگنمی دونم به کی بگم دردموآخه من که از درون یک دخترم و تمام احساساتم یک دختره چگونه می تونم لباس پسرانه انتخاب کنم !!!!!!!!!!به کی بايد بگم که من لباس دخترانه دوس دارملباس من بايد دامن داشته باشهآستین لباس من بايد پف داشته باشهدرو کمرم بايد یه روبان بسته باشهمن که نبايد کت بپوشم، بايد مانتو و شال ب مآخه به کی بايد گفت که من دخترم
منبع : http://farimahts1.ParsiBlog.com/Posts/7/رفتن به فروشگاه/english

درخواست حذف اطلاعات

فرق must,should,have to must:قوانینی که بايد انجام داد و مکتوب هستند و یا از طرف یک نهاد به صلاحیت رسیده باشند.
منبع : http://sciencegood.ParsiBlog.com/Posts/3/english/تاثیر مصالح در طراحی نما

درخواست حذف اطلاعات

استفاده از مصالح در طراحی نما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین متریال هایی که در طراحی نما استفاده می شود بايد با یکدیگر هارمونی داشته باشند. از دیگر مواردی که بايد در طراحی نما آن را مد نظر قرار داد رنگ مصالحی است که بايد در کنار هم قرار بگیرند که رنگ ها با یکدیگر تناسب داشته باشند. طراحی نما بايد علاوه بر اینکه بايد متفاوت باشد بايد هماهنگی مناسبی با ساختمان های اطراف نیز داشته باشد. طراحی نما برای ساختمان های بلند و کوتاه مست م رعا ... بیشتر ...
منبع : http://des09.ParsiBlog.com/Posts/2/تاثير مصالح در طراحي نما/باید ش ت می خوردم

درخواست حذف اطلاعات

بايد ش ت می خوردمبايد همه چیز را از دست می دادمتا فتح ِ ناگهانی ِ تو ، با دستهای خالیبزرگترین پیروزیِ من تا امروزفردا را برایم ناشناخته تر کند
منبع : http://ferdosn.ParsiBlog.com/Posts/1249/بايد شکست مي خوردم/مرد باید ...

درخواست حذف اطلاعات

مرد بايد شبیه ترین چیز به یک کوه باشد نه کوه کافی نیست مرد بايد کوهستان باشد دست هایش کوه شانه هایش کوه اراده اش کوه قولش کوه اما دلش ... دلش بايد یک درخت هلو باشد ! وسط کوهستان که خیال بانو به شاخه هایش آویخته ... | حسنا میرصنم |
منبع : http://alonegirl89.ParsiBlog.com/Posts/3810/مرد بايد .../در طرح توجیهی چه نکاتی بررسی می شود

درخواست حذف اطلاعات

در یک طرح توجیهی بايد اقدامات قانونی را که برای شروع یک کار نیاز است ذکر شود. همچنین وسایل لازم که برای شروع کار می باشد و مقدار سرمایه ای که بايد برای تهیه آن ها کنار گذاشته شود بايد در طرح توجیهی بیان شود. همچنین هزینه های نگهداری وسایل بايد در طرح توجیهی مطرح شود. از نظر مالی نیز پروژه بايد مورد بررسی قرار گیرد. بررسی سود و زیان نیز در یک بازه مشخص در طرح توجیهی مشخص می شود و بازار هدف نیز به خوبی بايد در طرح توجیهی بیان شود.
منبع : http://tssa04.ParsiBlog.com/Posts/2/در طرح توجيهي چه نکاتي بررسي مي شود/هد مهم ترین بخش دستگا چاپ بنر

درخواست حذف اطلاعات

یکی از قسمت های مهم در دستگا چاپ بنر هد می باشد که بايد برای استفاده از حد اکثر عمر آن نکاتی را درباره آن رعایت نمایید. یکی از نکاتی که بايد برای نگهداری دستگا چاپ بنر به آن توجه نمود این است که دستگا چاپ بنر بايد در شرایط دمایی مناسبی قرار بگیرد. هد را در دستگا چاپ بنر بايد بعد از زمان اتمام کار به خوبی و با وسیله ای مناسب تمیز نمایید و هر گونه آلودگی که بر روی آن قرار گرفته است پاک شود. پاک دستگا چاپ بنر فقط بايد به وسیله دستمال هدنما انجام شود ... بیشتر ...
منبع : http://fara02.ParsiBlog.com/Posts/2/هد مهم ترين بخش دستگا چاپ بنر/دردناک و سخت

درخواست حذف اطلاعات

زهرا بايد تمرین کنی که دیگه به این فکر کنی که جواب فلانی رو چی بدماین که واسه دیگرون هی توضوح بدیزهرا میدونم سختهاصلا اولش شاید نشهاصلا نشههی ش ت بخوری کنادب و کنندکم کم یاد میگ ند یاد می گیریبايد تحمل کنیبايد انجام بدیاگر نه تا آ عمرت ضعیف میمونیبايد تمرین کنی تا حرف بزنیهمین طور که داری الان مینویس ی حرف بزنیزهرا میدونم چیزایی که دوست نداری میشمویبايد وایسینه اینکه عقب بکشیسکوت کنیهیچ کاری نکنیاز ترس این که اشتباه نکنییکی هست همش ایراد ... بیشتر ...
منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1053/دردناک و سخت/باید ...

درخواست حذف اطلاعات

هیچ چیز سر جایش نیست مثلا تویی که الان زیر این باران بايد کنارم باشی و نیستی ... مثلا منی که تا الان بايد فراموشت می و ن ... علی قاضی نظام .....................................
منبع : http://alonegirl89.ParsiBlog.com/Posts/3140/بايد .../باید باشی...

درخواست حذف اطلاعات

بايد باشی ببینی چه میکشم بايد باشی ببینی غرورم ش ته است بايد باشی ببینی چه دلتنگم من رفتی و ندیدی چرا هر شب دسته گل رزی که برایت فرستادم و پسش زدی را در اغوش میگیرم.تنها یادگاری بود از تو هستی ولی وقتی میخواهی بروی بود و نبودت این روز ها فرقی به حالم نمیکند ولی هنوز دیوانه ی تو ام و شاید تا ابد با غرور ش ته ام زندگی کنم .زندگی که نه فقط نفس میکشم.
منبع : http://nilo123.ParsiBlog.com/Posts/11/بايد باشي.../تهران را نمی توان با رودربایستی اداره کرد/ باید با دقت بیشتری شهردار انتخاب می ک

درخواست حذف اطلاعات

وکیلی گفت: بايد از ابتدا دوستان ما دقّت بیشتری می کردند، گرچه شخصیت آقای شخصیت مرجع و محترم است اما بايد دقت بیشتری در انتخاب شهردار می کردیم .
منبع : http://farsnews.com/13961229000545معرفی سمپاشی

درخواست حذف اطلاعات

سمپاشی سمپاشی یکی از کارهایی است امروزه برای حفظ بهداشت منزل صورت می گیرد پس بايد به انتخاب شرکت مناسب در این زمینه بايد دقت مناسب را به کار برد . لذا شرکتی که بايد این کار را انجام می دهد بايد ویژگی های خاصی داشته باشد و در این زمینه تخصص های خاصی داشته باشد . ادامه مطلب...
منبع : http://arameshsam.ParsiBlog.com/Posts/1/معرفي سمپاشي/آهنگ رضا یزدانی به نام من باید زنگ بزنم به بچگیم

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید رضا یزدانی به نام من بايد زنگ بزنم به بچگیمآهنگ زیبا و شنیدنی رضا یزدانی با دو کیفیت متفاوت 128 و 320 و download new music reza yazdani – man bayad zang bezanam be bachegimپخش ساعت 14 | تیزر آهنگ اضافه شدمتن آهنگ من بايد زنگ بزنم به بچگیم رضا یزدانیمیدونم خیلی گرفتاری دارین سر برج و بد اری دارینبابت مزاحمت شرمنده ام ته جیبتون یه دوهزاری دارینمن بايد زنگ بزنم به بچگیم من بايد به کوچمونبه روزای دلخوشی های کوچیک به خنده های بی امونبرای آهنگ رضا یزدانی من بايد زنگ بزنم ... بیشتر ...
منبع : http://farsmusics.ParsiBlog.com/Posts/38/دانلود آهنگ رضا يزداني به نام من بايد زنگ بزنم به بچگيم/عزت نفس

درخواست حذف اطلاعات

بايد یاد بگیریم هر آنچه هستیم ؛ اعم از گذشته مان، اشتباهات مان، بدگمانی های مان، ضعف های مان، و ترس های مان را دوست بداریم. حتی بیش از آن که یاد بگیریم خودمان را دوست داشته باشیم ، بايد به عشق همچون یک آرمان بنگریم. بايد جنگجویان عشق باشیم. بايد برای خودمان بجنگیم و پای آنچه هستیم و آنچه می خواهیم که باشیم ، بایستیم. بايد به جای قربانی بودن، جنگجو باشیم، و به جای دنباله روی ، مبارزه کنیم. یک جنگجو، آتش شجاعت درونی خود را برافروخته است. او می توا ... بیشتر ...
منبع : http://hadisjeyran.ParsiBlog.com/Posts/9/عزت نفس/دستگاه خشک کن سبزی

درخواست حذف اطلاعات

از آن جا که دستگاه خشک کن سبزی در برندها و اندازه های مختلفی تولید می شوند بايد شما بر حسب نیازتان یکی از آن ها را انتخاب نمایید. اگر تصمیم به ید دستگاه خشک کن سبزی گرفته اید بايد نکاتی را مد نظر قرار دهید. از جمله نکاتی که در هنگام ید دستگاه خشک کن سبزی بايد به ان توجه نمایید این است که گرمای داخل دستگاه نبايد به خارج دستگاه و در ها منتقل شود و بايد به خوبی در برابر دمای بالا عایق باشد.
منبع : http://chi02.ParsiBlog.com/Posts/2/دستگاه خشک کن سبزي/یکی باید باشد

درخواست حذف اطلاعات

یکی بايد باشد یکی که آدم را صدا کند به نام کوچکش صدا کند یک جوری که حال آدم را خوب کند یک جوری که هیچ دیگر بلد نباشد یکی بايد آدم را بلد باشد…
منبع : http://freand.ParsiBlog.com/Posts/8/يکي بايد باشد/با آگاهی تمام رأی دادن به گفته ی ی

درخواست حذف اطلاعات

به هر ی میخواهی رأی بدهی بدهاما جواب خدا را هم بايد آماده کنیاگر فردا خدا گفت: چرا به این رأی دادیبايد بگویی، این آدم دینداری بود، باتقوا بود، خیانت نمی کرد، اینها را بايد بگوییاگر نگوییآنوقت شما با تمام خیانت هایش شریک هستی
منبع : http://kanoonandisheh.ParsiBlog.com/Posts/155/با آگاهي تمام رأي دادن به گفته ي مقام معظم رهبري/مقتدرو مغرور

درخواست حذف اطلاعات

مرد بايد مقتدر باشه مغرور باشه نگاهش صلابت داشته باشه وقتی توجمعی می بینیش از قدرتش ، نفوذ کلامش ، تدبیر و سیاستش و… لذت ببری بايد قدبلند و خوش هیکل باشه بايد شیک و دیپلمات تیپ بزنه مرد بايد مرررررررررد باشه آنوقت اگه با همه غرور وقدرتش، بشه عاشقت برای عشق به تو هرکاری ه این قشنگه این عشق ارزش و افتخار داره اینکه بتونی به ی اعتماد و تکیه کنی که به مرام و معرفتش ، مردی و بزرگیش و عشقش ذره ای هم شک نداری… ای وای عزیزم ، عشقم اینا که شد مشخصات تو! ... بیشتر ...
منبع : http://saha1382.ParsiBlog.com/Posts/280/مقتدرو مغرور/گفتار صحیح از دیدگاه قرآن

درخواست حذف اطلاعات

1- گفتار بايد همراه با کردار باشد وگرنه قابل سرزنش است. «لِمَ تَقولون مالا تَفعلون»(202) 2- گفتار بايد همراه باتحقیق باشد. (هدهد به سلیمان‏علیه السلام گفت: خبرى قطعى و تحقیق شده آورده‏ام) «بِنَباءٍ یَقین»(203) 3- گفتار بایستى دل پسند باشد. «الطّیّب مِن القَول»(204) 4- گفتار بايد رسا و شفّاف باشد. «قَولاً بَلیغاً»(205) 5 - گفتار بايد نرم باشد. «قولاً لَینّاً»(206) 6- گفتار بايد بزرگوارانه باشد. «قَولاً کریماً»(207) 7- گفتار بايد قابل عمل باشد. «قَولاً مَیسوراً ... بیشتر ...
منبع : http://akhlaghvadab.ParsiBlog.com/Posts/6/گفتار صحيح از ديدگاه قرآن/به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد به رسم صبر ، باید مَرد آه

درخواست حذف اطلاعات

به رسم صبر ، بايد مَرد آهش را نگه دارد به رسم صبر ، بايد مَرد آهش را نگه دارداگر مرد است، بغض گاهگاهش را نگه دارد پریشان است گیسویی در این باد و پریشان ترمسلمانی که می خواهد نگاهش را نگه دارد عصای دست من عشق است، عقل سنـگدل بـگذارکه این دیوانه تنها تکیه گاهش را نگه دارد به روی صورتم گیسوی او مهمان شد و گفتم خدا دلبستگان روسیاهش را نگه دارد دلم را چشم هایش تیرباران کرد ، تسلیممبگویید آن کمان ابرو ش را نگه دارد سجّاد سامانی دیگر اشعار : سجاد ساما ... بیشتر ...
منبع : http://elkh.ParsiBlog.com/Posts/106/به رسم صبر ، بايد مَرد آهش را نگه دارد به رسم صبر ، بايد مَرد آه/آدمها اینگونه تمام میشوند ...!

درخواست حذف اطلاعات

فکرکردی آدمها ..چگونه از چشم هم میافتند ..حتما که نبايد یک چاقو را ..تا دسته توی پشتت فرو کنند ..یا توی خیابان با دیگری ببینیشان یا گل از گل شکفتتنشان به وقت حرف زدن با دیگری را تماشا کنی ...آدمها با وقتهاییکه بايد باشند و نیستند ...از چشم می افتند ...با حرفهایی که می دانند گفتنشان از این رو به آن رو میکند زندگی ات را ولی لب از لب باز نمیکنند ...با لبخندهایی که بايد و نمی زنند با شب بخیرهایی که ..بايد قبل از پلک بستن بگویند و نمیگوینند بادلتنگی هایی که ب ... بیشتر ...
منبع : http://alonegirl89.ParsiBlog.com/Posts/5126/آدمها اينگونه تمام ميشوند ...!/نحوه انتخاب تخت خواب یک نفره

درخواست حذف اطلاعات

تخت خواب یک نفره را بايد با توجه به دکوراسیونی انتخاب کرده اید انتخاب نمایید. رنگ تخت خواب یک نفره نیز بايد با رنگ سایر اسباب و وسایل اتاق هماهنگ باشد. شما همچنین بايد تشکی مناسب برای تخت خواب یک نفره انتخاب نمایید که برای شما راحت باشد و با گذشت زمان دچار مشکلی نشوید. سایز تخت خواب یک نفره متنوع می باشد و آن را بايد بر اساس قد و سن انتخاب نمایید. اگر تخت خواب یک نفره از جنس چوب انتخاب می کنید بايد چوبی را انتخاب نمایید که از کیفیت بالایی برخورد ... بیشتر ...
منبع : http://saz01.ParsiBlog.com/Posts/2/نحوه انتخاب تخت خواب يک نفره/دلم گرفت

درخواست حذف اطلاعات

دلم گرفت وقتی دیدم دخترایی هستن که به اجبار عروسی میکنن و دیدم دختر هایی هستن که عشق به یه نفر براشون میشه آرزویی دست نیافتنی ....دلم گرفت بد جور... وقتی دیدم دختری همسن من بايد عروسی ی بره که یک زمانی عاشقانه اون رو دوست داشته..بايد ببینه به جای اون فرد دیگه ای بايد حلقه دست عشقش ه ...بايد دست به دستش بده...خیلی دردناکهبگید تو هرکدوم از این موقعیت ها شما چیکار میکنید؟!بگید..سکوت دردی رو تسکین نمیده..
منبع : http://negin1381.ParsiBlog.com/Posts/2/دلم گرفت/زهرا

درخواست حذف اطلاعات

زهرا یاد بگیر خواسته هات رو بگیدرستنه این که مقل م من هیچی نمیخوامتو چیزایی رو بايد دوست داشته باشیکارایی رو بايد یهمین الان به زهره پیام بده که کلاس رو بپرسه کی هست راستی دوستت راست میگفت تو چیزایی که بايد بگی نمیگیچیزایی که نبايد بگی میگیزهرا مواظب خودت باش
منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1061/زهرا/همین

درخواست حذف اطلاعات

بايد صبر کرد ... یک ، دو ، سه ... امتحان میکنم ... بايد صبر کرد! من تحمل همه چیز را دارم الا دوست نداشته شدن!
منبع : http://1300oanar.ParsiBlog.com/Posts/50/همين/موتمن: باید در برابر تهدیدها مسلح شویم

درخواست حذف اطلاعات

فرزاد موتمن، کارگردان و تهیه کننده درباره توییت ترامپ نوشت: پیام زمستانى ترامپ را دریافت کرده ایم . ما هـم در برابر این تهـدیدهـاى زمستانى بايد مسلح شویم و آماده باشیم ، اما فرماندهـان این بايد بدانند که سربازانشان به انگیزه احتیاج دارند.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/792567/موتمن-باید-در-برابر-تهدیدها-مسلح-شویمفاصله

درخواست حذف اطلاعات

فاصله درد میان ستبايد این فاصله ها را کم کردبايد از بعد مکان خارج شدو چنین شید:که تمام دنیا در همین یک قدمیستمعتقد بايد بودکه میان فاصله گر هست هنوزدلمان نزدیک استو به هم قول دهیمهر چه هم دور شویم فاصله را حس نکنیم
منبع : http://farnaz.ParsiBlog.com/Posts/97/فاصله/نکات مهم موقع انتخاب مبل راحتی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

در انتخاب مبلمان راحتی بايد به موارد زیر توجه داشت: 1. در انتخاب مبل راحتی بايد مفضایی که برای مبلمان در نظر گرفته شده توجه شود و با توجه به این موضوع اقدام به ید مبل راحتی با اندازه متناسب با محیط کرد. 2. انتخاب رنگ پارچه و رنگ چوب دومین مورد مهمی است که در هنگام ید مبل راحتی بايد در نظر گرفت، برای انتخاب رنگ مبل و ست مبل بايد به رنگ های دیگر استفاده شده در مححیط هم توجه داشت. میتوان مبل را با فرش، یا سایر اجزا اتاق هماهنگ کرد. 3. ارگانیک و طبی بودن ... بیشتر ...
منبع : http://printbaner.ParsiBlog.com/Posts/5/نکات مهم موقع انتخاب مبل راحتي چيست؟/چیز هایی که باید می آموختیم ولی...

درخواست حذف اطلاعات

شما فکر می کنید چرا بايد مدرسه برویم؟
منبع : http://lovelyschool.ParsiBlog.com/Posts/1/چيز هايي که بايد مي آموختيم ولي.../افتاده به جانم

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم افتاده به جانم ... افتاده به جانم درست مثل بغض سنگینی که مدت هاست بر دوشم سنگینی می کند و به هر سو کوله پشتی ام شده ...کوله پشتی ام استاندارد نیست ... وزنش زیاد است ... بقدر تمام این سال ها در جانش ریخته و ریخته و ریخته و حالا ، آنقدری سنگین شده که نمی شود بلندش کرد ... بايد کشید ... بايد کشید ...بايد او را کشید ...بايد از او کشید ...بايد درست مثل وزنه ای آویخته به پا روی زمین رد همراهی اش را نظاره کرد ،بايد میل وصلش به زمین را درست در ل ... بیشتر ...
منبع : http://rosesorati.ParsiBlog.com/Posts/2254/افتاده به جانم/شروط ایران برای ادامه

درخواست حذف اطلاعات

♦?اعلام شروط ایران برای ادامه با اروپا ازسوی معظم ا نقلاب:-3کشور اروپایی بايد ثابت کنند بدعهدی مذاکرات سال83 را نخواهند داشت.-اروپا بايد علیه بخاطر نقض قطعنامه صادر کند.-اروپا نبايد بحث موشکی و منطقه ای را مطرح کند.-اروپا بايد با تحریمهای علیه ایران مقابله کند.-اروپا بايد فروش کامل نفت ایران را تضمین کند.-بانکهای اروپایی بايد تجارت با ایران را تضمین کنند.-در صورت تعلل اروپا، حق ایران برای آغاز فعالیتهای هسته ای محفوظ است.
منبع : http://montazershahadat.ParsiBlog.com/Posts/90/شروط ايران براي ادامه برجام/پسر باید باشی تابفهمی

درخواست حذف اطلاعات

پسر بايد باشی تا بفهمیپول گرفتن از پدر چقدر سخته پسر بايد باشی تا بفهمی دلهره ی شغل آینده داشتند چقدر سختهپسر بايد باشی تا بفهمی از دست دادن عشقت به خاطر پول چقدر سخته
منبع : http://ahmadsoltani.ParsiBlog.com/Posts/193/پسر بايد باشي تابفهمي/آهنگ جدید روزبه بمانی کجا باید برم

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید روزبه بمانی کجا بايد برم آهنگ جدید روزبه بمانی به نام کجا بايد برم در مرسی موزیکترانه و موزیک: روزبه بمانی , تنظیم: سعید زمانیdownload new music roozbeh bemani – koja bayad beram in mercmusic“تیتراژ سینمایی لاتاری” آهنگ روزبه بمانی کجا بايد برم
منبع : http://broozmag.ParsiBlog.com/Posts/9/دانلود آهنگ جديد روزبه بماني کجا بايد برم/خصوصیات یک سیستم شوتینگ زباله

درخواست حذف اطلاعات

سیستم شوتینگ زباله بايد دارای خصوصیاتی باشد که در اینجا اشاره ای به بعضی از آن ها خواهیم کرد. سیستم شوتینگ زباله بايد قابل شستشو باشد تا هر از چندگاهی شسته شود. ضد زنگ بودن شوتینگ زباله یکی دیگر از خصوصیاتی است که بايد برای ساخت آن ها استفاده شود. تهویه مناسب سیستم شوتینگ زباله یکی دیگر از خصوصیاتی می باشد که بايد در این سیستم ها به کار گرفته شود. دریچه ای که برای قرار دادن زباله در هر طبقه مد نظر قرار می گیرد بايد کوچک تر از اندازه کانال باشد ... بیشتر ...
منبع : http://shoot05.ParsiBlog.com/Posts/2/خصوصيات يک سيستم شوتينگ زباله/تحقیق ترتیب

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق ترتیب لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 «ترتیب » الف ـ و جهت گیری(قبله) گزار بايد روبه قبله بایستد، هر شبانه روز بايد جهت و خطّ خودش را روشن کند، قبله او بايد ساده و پاک باشد، قبله و جهت او را بايد خداوند تعیین کند نه خودش و نه طاغوت ها، هر مکان و جهتی ارزش قبله شدن ندارد، قبله رمز شناسایی مسلین از دیگران است از این جهت به مسلمین «اهل قبله» می گویند، مسلمانان با هر سلیقه و تفکر و از هر نسل و نژادی، ... د ... بیشتر ...
منبع : http://rosedoc.ParsiBlog.com/Posts/4464/دانلود تحقيق ترتيب نماز/حسابداران این 4 نقش را باید به عهده بگیرند!

درخواست حذف اطلاعات

حسابدار بايد 4 نقش متفاوت را بر عهده بگیرد و سیستم حسابداری یک ب و کار بايد تمام تقاضاهای مبتنی بر این 4 مورد را برطرف نماید. حسابداری عملکردی بسیار خطیر در ب و کار بر عهده دارد. ادامه مطلب...
منبع : http://gheyas.ParsiBlog.com/Posts/86/حسابداران اين 4 نقش را بايد به عهده بگيرند!/