تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دولت حجیم - جستجو

دولت حجیم از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.شکار مار غول پیکر پیتون توسط

درخواست حذف اطلاعات

ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺎﻬﺎﻧ ﻣﺎﺭ ﺘﻮﻥ 4 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﺑﺎﺩﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺎﻥ ﺍﻦ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﺷﺪ. ﺍﻦ ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻏﻮﻝ ﺮ ﻪ ﺩﺮﻭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘ ﺷﺎﻣﺎ ﺮﺍﺳﺎﺩ ﻣﺨﺮﺟ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﺷﺎﺭ ﺷﺪ. ﻭ ﺲ ﺍﺯ ﺷﺎﺭ ﺍﻦ ﻣﺎﺭ, ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺣﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺗﺤﻮﻞ ﺩﺍﺩ. ﺮﻭﻓﺴﻮﺭ "ﺍﻥ ﺑ ﺳﻨ" ﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻦ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ﺷﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ... بیشتر ...
منبع : http://dgnews.blog.ir/post/شکار-مار-غول-پیکر-پیتون-توسط-استاد-دانشگاهﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﻋﻼﻡ کوتاه دست ﺭﻭﺱﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﯿﻼﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ

درخواست حذف اطلاعات

ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﻋﻼﻡ کوتاه دست ﺭﻭﺱﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﯿﻼﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ----------------------------ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﻗﺖ ۲۴ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۱۹۵۳ ‏( ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۳۱ ‏) ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﯿﻼﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺷﯿﻼﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺎ ... بیشتر ...
منبع : http://drmossadegh.blogsky.com/1395/12/21/post-13/بخش قابل توجهی از ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ کشورﺻﺮﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ

درخواست حذف اطلاعات

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼمی گفت : ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼجاری ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6406137/بخش-قابل-توجهی-از-ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ-کشورﺻﺮﻑ-ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ-ﺟﺎﺭﯼ-ﻣﯽﺷﻮﺩﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ : ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭ

درخواست حذف اطلاعات

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ : ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ .------------------------------ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺐ ﺟﺎﻩ، ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪﺟﻬﺎﺗﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ . ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻥﻧﻔﺖ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ . ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺐ ﻣﺎﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥﻣﺸﺮﻭﻃﯿﺖ ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ، ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻥ ... بیشتر ...
منبع : http://drmossadegh.blogsky.com/1395/07/25/post-9/ﺩﮐﺘﺮ-ﻣﺼﺪﻕ-ﻣﯽ-ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ-ﮐﺸﻮﺭ-ﻣﺎ-ﻫﻤﺎﻥ-ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ-ﺭﺍ-ﮐﻪ-ﺩﺭ-ﮔﺬﺷﺘﻪ-ﺩﺍﺷﺘﻪ-ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ-ﺑﻪ-ﺩﺳﺖ-ﺁﻭﺭ?۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن ایرانی س رست خانوارند

درخواست حذف اطلاعات

جام جم سرا: شهیندخت مولاوردی ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی که در بنیاد علوم وحیانی اسراء برگزار شد، اظهار کرد: می خواهیم در سال دوم فعالیت دولت تدبیر و امید در تمام مسائل به ویژه امور زنان خانواده قدم های محکمی را برای رسیدن به اهداف بلند برداریم. وی گفت: در حدود ۱۵ ماه که از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد در امور زنان و خانواده آسیب شناسی صورت گرفته است تا بتوانیم با توجه به این آسیب شناسی برنامه راهبردی خود را تنظیم کنیم. معاو ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/26/post-53713/اندکی تامل

درخواست حذف اطلاعات

ﻔﺖ: ﻭﺍﺣﺪ ﻮﻟﺘﻮﻥ در ایران ﻪ...؟؟؟ﻔﺘﻢ: ﺑﺴﺘ ﺩﺍﺭﻩ...ﻭﺍﺣﺪ ﻮﻝ ما ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺶ ﺣﻘﻮﻗ ڪﺎﺭڪﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ #ریاله! ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﺝ ڪﺮﺩﻥ #ﺗﻮﻣﻦ ...ﺑﺮﺍ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺭﺷﻮﻩ ﺮﻓﺘﻦ #ﻣﻠﻮﻥو البته برﺍ ﺍﺧﺘﻼﺱ #ﻣﻠﺎﺭﺩ...!
منبع : http://b-jahanshahi73.blog.ir/post/اندکی-تاملتکلیف ما در آ ا مان

درخواست حذف اطلاعات

ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ صادق علیه السلام فرمود: ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ. ﺯﻳﺮﺍ هر گاه او را ﺷﻨﺎختی، ﺯﻳﺎﻧﻰ ﺑﺘﻮ نمی رساند که ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ زود ﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ ﻳﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻥ به تأخیر ﺍﻓﺘﺪ. ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ سپس ﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺭﺍ ببیند ﺟﺎﻥ ﺩﻫﺪ، پس آن گاه که ﻗﺎﺋﻢ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻨﺪ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺩﺭ ﺧﻴﻤﻪ ﺍﺵ باشد.ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻓﻀﺎﻝ عن ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﻴ ... بیشتر ...
منبع : http://sohof2.blog.ir/post/تکلیف-ما-در-آخرالزمانﺩﮔﺮ ﻗﻮﺕ ﻓﺮﺍﻕ ﻧﻤﺎﻧﺪ

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم قربة الی الله و اما بعد؛ ﺁﻥ ﻪ ﻣﻞ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻭﺳﺖ ﻭﺍﻥ ﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻫﻤﺸﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻭﺳﺖ ﺑﺎﺪ ﺍﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻮ ﺑﺮﺧﻮﺍﻧﺪ ﺭﺧﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﻧﺪ "ﻪ ﺩﺮ ﻗﻮﺕ ﻓﺮﺍﻕ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻃﺎﻗﺖ ﺩﺭﺩ ﺍﺷﺘﺎﻕ ﻧﻤﺎﻧﺪ" رفیق عمار فرمانده تیپ سیدال ء شهیدمحمدحسین محمدخانی @bi_to_be_sar_nemishavadd
منبع : http://shohadaezeinabi.blog.ir/1397/07/25/ﺩﮔﺮ-ﻗﻮﺕ-ﻓﺮﺍﻕ-ﻧﻤﺎﻧﺪآماده باش نانوایان برای گرانی نان

درخواست حذف اطلاعات

جام جم سرا: اگرچه با مصوبه دولت بنا بود قیمت نان از ابتدای آذرماه افزایش یابد، اما همچنان چانه زنی ها بر سر قیمت نان در استان های مختلف و به خصوص پایتخت ادامه دارد و هنوز به جمع بندی لازم برای قیمت مناسب نان نرسیده است. در این میان، البته سناریوهای مختلف قیمتی مطرح است که به گفته فعالان صنفی حاضر در جلسه کارگروه کنترل بازار، وزنه حمایت از مصرف کنندگان در تعیین قیمت نان سنگین تر از تولیدکنندگان است. اواسط آبان ماه بود که کارگروه کنترل بازار در ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/26/post-54008/یک فرم دریافت یارانه جالب |ع |

درخواست حذف اطلاعات

سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 ساعت 09:07 ثبت نام دریافت یارانه نقدی در دولت یازدهم به صورت رسمی پایان یافت و حدود ۷۰ میلیون نفر ایرانی در این مرحله، با پرکردن فرم، متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند. تصویر جالبی از فرم دریافت یارانه را در ادامه ببینید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/28/post-58390/پروژه ت برای ارتقاء آنتن دهی موبایل

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای تقویت آنتن دهی شبکه رومینگ راه اندازی شده است، گفت: مشترکان می توانند با کمترین هزینه، اپراتور تلفن همراه خود را با حفظ شماره تغییر دهند. به گزارش مشرق، محمود واعظی، با بیان اینکه "تاکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و ت الکترونیک است"، گفت: رتبه ایران در منطقه و جهان در زمینه خدمات الکترونیکی باید ارتقا پیدا کند که این ارتقا نیازمند توسعه شبکه است. و ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/02/21/post-18833/ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ 2:

درخواست حذف اطلاعات

ﻗﻮﺍﻧﻦ ﻋﺠﺐ ﺸﻮﺭﻫﺎ: - ﺍﺮ ﺗﺎ 27 ﺳﺎﻟ ﺟﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﺸﺪ،ﻣﺴﺘﻘﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺸﻮ ﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟ - ﺍﺮ ﺭﻭﺯ ﺸﻨﺒﻪ ﺎﺭ ﻨ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺮ، ﻣﺮ ﺍﻨﻪ ﻠﺲ ﺑﺎﺷ ﺍﺘﺎﻟﺎ - ﺍﻪ ﺁﻟﻤﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺨﺮﺪ،ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﻗﻤﺖ ﻣﺎﺷﻦ ﺭﺍ ﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣ ﻨﺪ، ﻧﺼﻒ ﺩﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻨﺪ ﺁﻟﻤﺎﻥ - ﻏﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺳﺮ ﻼﺱ ﺣﻀﻮﺭ ﺪﺍ ﻧکنی ﻧﺠﺮﻪ - هر کی پای ... بیشتر ...
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/08/ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ-ﻋﺠﯿﺐ-ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ-2:ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ:

درخواست حذف اطلاعات

- ﺍﺮ ﺗﺎ 27 ﺳﺎﻟ ﺟﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﺸﺪ،ﻣﺴﺘﻘﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺸﻮ ﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟ - ﺍﺮ ﺭﻭﺯ ﺸﻨﺒﻪ ﺎﺭ ﻨ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺮ، ﻣﺮ ﺍﻨﻪ ﻠﺲ ﺑﺎﺷ ﺍﺘﺎﻟﺎ - ﺍﻪ ﺁﻟﻤﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺨﺮﺪ،ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﻗﻤﺖ ﻣﺎﺷﻦ ﺭﺍ ﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣ ﻨﺪ، ﻧﺼﻒ ﺩﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻨﺪ ﺁﻟﻤﺎﻥ - ﻏﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺳﺮ ﻼﺱ ﺣﻀﻮﺭ ﺪﺍ ﻧکنی ﻧﺠﺮﻪ - هر کی پای سفره نفر آ شد باید سفره را ... بیشتر ...
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/06/ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ-ﻋﺠﯿﺐ-ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ:وک در کلیه دعاوی _ انواع کلاهبرداری

درخواست حذف اطلاعات

وک در کلیه دعاوی _ انواع کلاهبرداری جرایم در حکم کلاهبرداری ۱ – ﺗﺒﺎﻧ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﺮ. ۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻ ﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می شوﻧﺪ ﺎ ﺑﺮ ﺣﻤ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می کنند ﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﻤ ﻣﺴﺘﻘﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﻦ ﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﺎ ﺗﻀﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﺮ ﺗﺒﺎﻧ ﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﺮ، ﻋﻨﺎ ﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ. ۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﺮ ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ... بیشتر ...
منبع : http://officelaw.blog.ir/1396/05/14/وکالت-در-کلیه-دعاوی-انواع-کلاهبرداریوزیر بهداشت: مردم پیش از ت یازدهم کف زمین زایمان می د

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده ت یازدهم در خصوص افزایش تخت های بیمارستانی در استان البرز گفت: واقعا موقعی که ما آمدیم مردم کف زمین زایمان می د. به گزارش مشرق، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت صبح امروز در مصاحبه ای با رادیو ایران در رابطه با خبرهای خوش حوزه سلامت، گفت: خبر خوشی که امروز می توانم به مردم بدهم این است که طرح تحول سلامت با تمام قدرت ادامه پیدا خواهد کرد البته حلقه های این زنجیر با مصوبات ت و مجلس تکمیل خواهد شد. وی ادامه دا ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/16/post-32117/بتن حجیم در هوای سرد

درخواست حذف اطلاعات

در بتن حجيم مخصوصا هنگام بتن ریزی در هوای سرد، گرادیان حرارتی مرکز بتن حجيم و سطح بتن حجيم موجب بروز تنش های حرارتی و ایجاد ترک در بتن حجيم می شود. با به دست آوردن روند حرارت زایی مرکز بتن حجيم در محیط آدیاباتیک و میانگین دمای محیط در فصول مختلف سال، دمای اولیه بتن حجيم در زمان تولید برای جلوگیری از بروز این پدیده محاسبه میشود.
منبع : http://rafizad.blog.ir/1396/11/16/بتن-حجیم-در-هوای-سردبا طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده

درخواست حذف اطلاعات

طرح توجیهی تولید غلات حجيم شده طرح توجیهی تولید غلات حجيم شده، در قالب pdf به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان...
منبع : http://bamilofile.ParsiBlog.com/Posts/17958/دانلود با لينک مستقيم طرح توجيهي توليد غلات حجيم شده/روزنه امیدی به نام «مقرری بیکاری»

درخواست حذف اطلاعات

جام جم سرا: تیرماه سال 89 یک فوریت طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران کارجو به شکل جدی مطرح و اعلام شد که در صورت نهایی شدن طرح، افراد تا هنگام پیدا کردن شغل تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. این طرح دولت را مکلف می کرد تا در سال اول اجرای قانون 10 درصد از افراد جویای کار را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از آن تا 5 سال به تدریج همه بیکاران مشمول شوند. اواخر آذرماه سال 90 با وجود مخالفت شدید دولت نسبت به بار مالی طرح تعیین مقرری بیکاران جویای کار ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/28/post-57114/تصاویری از اقامتگاه اوباما و خانواده اش در کاخ سفید

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] در آ ین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما تصاویری از محل زندگی خصوصی وی در کاخ سفید منتشر شد. در آ ین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما تصاویری از محل زندگی خصوصی وی در کاخ سفید منتشر شد. جوان؛ زمانی که اوباما در سال 2008 ریاست ت آمریکا را بر عهده گرفت فردی به نام مایکل اسمیت به عنوان طراح داخلی کاخ سفید انتخاب شد. وی تا به امروز همچنان عهده دار این مسئولیت می باشد. در واپسین روزهای ریاست باراک اوباما در کاخ سفید تصاویری از اقامتگاه خصوصی وی ر ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/18/post-34397/حکایت و شیره!

درخواست حذف اطلاعات

®kahgel®#کاهگل #خبر_کاهگل ®خبر®: وزیر امور خارجه آلمان: هنوز نمرده است!----------------------------------------------®#کاهخند®: #دولت: آخ جون! پس هنوزم میشه باهاش شیره مالید سر مردم!---------------------------------------------- #کاهخند را در #کاهگل پیگیری نمایید:↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓http://kahgelnews. https://kahgelnews.persianblog.irhttps://kahgelnews.blogsky.comhttps://t.me/[email protected]_news
منبع : http://kahgelnews.blogsky.com/1397/02/20/post-57/حکایت-برجام-و-شیره-نشان افتخار ت ژاپن در به یک ایرانی رسید

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] خبرگزاری ایسنا: ت ژاپن در تاریخ 3 نوامبر 2016 میلادی (13 آبان ماه 1395)، به 96 نفر از اتباع خارجی نشان افتخار اعطا کرد.در این میان نعمت حسنی، رییس دانشکده عمران شهید بهشتی موفق به دریافت نشان افتخار «خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل» شد.وی با استفاده از اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک بین ژاپن و ایران به گسترش تبادلات تحقیقاتی دوجانبه و توسعه همکاری های بین شرکتهای ژاپن و ایران و همچنین توسعه تحقیقات ی ز له در ژاپن پرداخته است و سهم بزرگ ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/18/post-34411/بدترین چاشنی هایی که می خوریم؟

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] خبرگزاری آریا-روشن اسـت که استفاده از سُس سالاد رژیمی یا کم چرب به جای سُس سالاد معمولی می تواند مقداری از کالری مصرفی را کاهش دهد، اما همه عوارض ناشی از مصرف این محصولات را از بین نمی برد.به گزارش خبرگزاری آریا،روشن اسـت که استفاده از سُس سالاد رژیمی یا کم چرب به جای سُس سالاد معمولی می تواند مقداری از کالری مصرفی را کاهش دهد، اما همه عوارض ناشی از مصرف این محصولات را از بین نمی برد. درواقع، با استفاده از سس رژیمی یا کم چرب، همچنان مقدار ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/02/22/post-19653/آموزش ارسال فایل بزرگ و حجیم از طریق ایمیل

درخواست حذف اطلاعات

اگر تا کنون ، فایل های با حجم زیاد را به ایمیل خود الصاق کرده باشید ، حتما می دانید که امکان ارسال فایل های حجيم و اکثرا بیشتر از 25 مگابایت وجود ندارد. در واقع 25 مگابایت استانداری است که عموما تمام سرورها آن را رعایت کرده و به کاربران اجازه ارسال فایل های بیش تر از این حجم را نمی دهند. حال سوال اینجاست که ارسال فایل حجيم با ایمیل یاهو یا ارسال فایل حجيم با gmail چگونه انجام می شود؟ حداکثر حجم ارسالی توسط ایمیل یاهو چقدر است ؟بهترین روش ارسال فایل ... بیشتر ...
منبع : http://ghahramani.ParsiBlog.com/Posts/544/آموزش ارسال فايل بزرگ و حجيم از طريق ايميل/غول های فناوری به جنگ ت آمریکا می روند

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] وب سایت برسام: ظاهرا درگیری های مربوط به حریم شخصی کاربران اینترنت تمامی ندارد. اما این بار بیشتر غول های حوزه ی فناوری در نبرد تازه ای علیه ت آمریکا متحد شده اند. موضوع درگیری این بار قانونی اسـت که به مقامات قضایی و پلیس آمریکا اجازه می دهد اطلاعات مربوط به کاربران را از شرکت های ارائه کننده ی خدمات it بخواهند، بدون آن که شرکت ها اجازه داشته باشند به کاربران شان اطلاع دهند. این قبیل درخواست ها اصطلاحا gag order نامیده می شود. هرچند قانون استف ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/13/post-25789/ریشه های گرایش به بز اری در جوانان ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

جامعه ایران دارای ویژگی ها و خصوصیت های خاصی است که در کمتر جامعه ای می توان این ویژگی ها را مشاهده کرد. یکی از مهم ترین شاخصه های جامعه امروز ایران این است که اکثریت افراد را جوانان تشکیل می دهند. براساس آمارهای رسمی طی ٢ دهه اخیر میانگین سنی در ایران به شدت جوان شده و بیش از ٤٠میلیون نفر را افراد زیر ٢٩ سال تشکیل می دهند. بنابراین حدود ٧٠ درصد جامعه ایران را جوانان تشکیل می دهند که این دوره سنی، به خودی خود دارای نیازهای خاصی است. جامعه شناسا ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/26/post-53508/وزیر بهداشت: برخورد سلبی با مردم جواب نمی دهد

درخواست حذف اطلاعات

جام جم سرا: دکتر سید حسن هاشمی گفته است: نکتـه اول اینکه ما هم از کاهش میزان باروری در کشــور نگران هستیم؛ البته این موضوعی است که به سیاست های سال های گذشته مربوط می شود، اما تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری ها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر می کند. اما آن چه اهمیت فراوان دارد این که نباید هیجانی عمل کرد یا تصمیم گرفت چه در مجلس و چه در دولت. من شخصاً فکر می کنم چیزی را باید تصویب کنیم که ق ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/28/post-56843/بخیه های میلیونی روی صورت آدرین یک ساله +ع

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] طرح تحول سلامت تدبیری بود که ت یازدهم آن را با شعار کاهش پرداختی از جیب مردم کلید زد و به همین بهانه بسیاری از بودجه های چند هزار میلیاردی به طرف حوزه درمان سرازیر شد؛ اما آیا واقعاً پرداختی از جیب مردم کاهش داشته است؟ به گزارش مشرق، آدرین نوزاد یک ساله ای است که بر اثر بر خورد با لبه میز شیشه ای از ناحیه بینی دچار جراحت کوچکی می شود. صورت آرمین به اندازه دو سانت زخم بر می دارد و پدر و مادرش بلافاصله او را به یکی از نزدیک ترین بیمارستان محل ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/18/post-35642/جزوه درس داده های حجیم- محمدزاده

درخواست حذف اطلاعات

جزوه درس داده های حجيم- محمدزاده جزوه دستنویس و تایپ شده محمدزاده - درس داده های حجيم
منبع : http://faracivill.blog.ir/1397/05/20/جزوه-درس-داده-های-حجیم-دکتر-محمدزادهاعمالی که مصداق کلاهبرداری است

درخواست حذف اطلاعات

کلاهبرداری در لغت به معنای حقه باز و شارلاتان است اما در قانون عبارت از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات بر خلاف واقعی است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری، وجه یا مال او را تحصیل می کند و می برد. یکی از نکات جالب توجه در کلاهبرداری این است که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار ... بیشتر ...
منبع : http://kolahbardaran.blog.ir/post/15آ ین وضعیت ت الکترونیکی کشور

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] اجرایی شدن ت الکترونیکی، نتایج و فوایدی دارد از جمله مهاجرت مع از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می کنند، شفاف سازی عملکرد سازمان ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه این موارد، ا ام سرعت بخشیدن به تحقق آن را آشکار می کند. به گزارش مشرق، محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اخیرا راه اندازی ت الکترونیکی، ت همراه و ت هوشمند را از جمله سیاست های این وزارتخانه اعلام کرده و بیان کرد ارائه خدمات د ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/02/22/post-19451/شوخی نکنید! ۲۰ درصد قیمت مسکن، وام است؟

درخواست حذف اطلاعات

جام جم سرا: گویی تمام دغدغه نمایندگان ملت حل معضلات فرهنگی است. اگر چه منکر وجود بحران­ ها و ناهنجاری­های فرهنگی نیستیم، اما شاید بتوان گفت آنچه منجر به فقر فرهنگی می ­شود، فقر اقتصادی است که در برخی خانواده های ایرانی ریشه دوانده است. کاش همین مسئولین پاسخ می ­دادند که چرا متوسط سن ازدواج در ایران بالا رفته است؟ چرا آمار بیکاری، فقر، گرانی و تورم، بیشتر می ­شود؟ به راستی مسئولان کشور طی این سال ها برای تهیه مسکن ارزان برای مردم چه اقدام مثب ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/27/post-56835/ساخت مواد قابل تغییر و حجیم توسط bmw و mit

درخواست حذف اطلاعات

شرکت bmw و mit اولین مواد حجيم ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی را تولید د.همکاری بین bmw و mit"s self-assembly laboratory باعث ساخت مواد حجيمی شد که توسط پرینتر سه بعدی ساخته شده اند و قادرند شکل خود را تغییر داده و سفتی آنها نیز متغیر باشد. این مواد می توانند در طراحی داخلی خودرو بکار بروند؛ در بخش هایی که چند منظوره بوده و نیاز به تغییر شکل دادن دارند. این مطلب را از دست ندهید: ساخت مجسمه اسکار با پرینتر سه بعدی اگر ماشین های آینده مستقل و خودران باشند، پس ما ممکن ... بیشتر ...
منبع : http://printer216ncanon.ParsiBlog.com/Posts/53/ساخت مواد قابل تغيير و حجيم توسط BMW و MIT/مایکروسافت از هدفش بازماند

درخواست حذف اطلاعات

[ad_1] مایکروسافت می گوید به دلیل کاهش دراماتیک تجارت ویندوزفون، بدقولی کرده است! به گزارش مشرق به نقل از بلومبرگ، شرکت مایکروسافت که سال گذشته متعهد شده بود در مدت دو تا سه سال ویندوز ۱۰ را روی یک میلیارد دستگاه نصب کند، اعلام کرد که نمی تواند به این هدف برای سیستم عامل جدید خود برسد و دلیل آن را کاهش دراماتیک تجارت ویندوز فون اعلام کرد. یوسف مهدی - مدیر مایکروسافت در امور ویندوز و گروه دستگاه ها - می گوید: ویندوز ۱۰ به شروع تاریخی خود با بیش از ... بیشتر ...
منبع : http://iranmg.blogsky.com/1396/05/15/post-30623/تحقیق درباره جنگ جهانی اول(pdf)

درخواست حذف اطلاعات

چکیدهﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول )ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﯾﮑﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ رخ 1918 ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1914 ﺷﻮد (ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎه اوت داد .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ، ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎری درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﻧﺒﻮد .ﺳﻼ ... بیشتر ...
منبع : http://vazifile.blogsky.com/1396/04/16/post-50160/تحقیق-درباره-جنگ-جهانی-اول-pdf-عوامل ن یتی از کیفیت نان ها

درخواست حذف اطلاعات

رئیس اتحادیه نان های حجيم و نیمه حجيم صنعتی گفت: در حال حاضر کیفیت نان تولیدی در کشور برای تمامی آحاد مردم رضایت بخش نیست.
منبع : http://keramateaseman.blog.ir/1396/05/06/عوامل نارضایتی از کیفیت نان ها