تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری

مطلب با عنوان پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری

درخواست حذف اطلاعات


آمار و احتمالات ی پرویز نصیری در قالب پاو وینت دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری می باشد که در 190 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. فهرست و بخشی از متن پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری: فصل اول آمار توصیفی دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود: -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -ج توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری -جامعه آماری دو بعدی مفاهیم اساسی 1-جامعه
2-نمونه
3-داده های آماری
4-متغیر شاخص های گرایش مرکزی: 1-میانگین 2- میانه 3- نما 4- چارکها شاخص های پراکندگی: 1- دامنه 2-واریانس 3-انحراف معیار 4-متغیرهای استاندارد 5-ضریب تغییر یا تعیین 6-انحراف چارکی 7-گشتاورها نمودارها: 1-نمودار نقطه ای 2- نمودار دایره ای 3-نمودار میله ای 4- نمودار مستطیلی 5- نمودار چندضلعی فراوانی 6- نمودار چند ضلعی ی فصل دوم احتمال دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- فضای نمونه 2- پیشامد 3- شمارش 4- اصول شمارش 5- جایگشت 6- ترکیب 7- احتمال 8- تابع احتمال 9- قوانین احتمال 10- احتمال شرطی 11- دو پیشامد 12- فرمول بیز فصل سوم توزیع متغیرهای تصادفی در این فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- متغیر تصادفی 2- متغیر تصادفی گسسته 3- متغیر تصادفی پیوسته 4- تابع توزیع f(x) 5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی 6- تابع توزیع توام 7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای 8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی 9- استقلال دو متغیر تصادفی 10- امید ریاضی 11- گشتاورها 12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی 13- چولگی و برجستگی در جامعه 14- تابع مولد گشتاورها 15- نامساوی مارکف و چبیشف فصل چهارم توزیع های احتمال خاص در این فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- توابع احتمال خاص گسسته 2- توابع چگالی احتمال خاص پیوسته فصل پنجم توزیع های نمونه گیری در این فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- برآوردگر 2- توزیع مشترک 3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل 4- توزیع میانگین 5- قضیه حد مرکزی 6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای 7- توزیع واریانس نمونه 8- توزیع t 9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه فصل 6 برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر فصل 7 آزمون فرض های آماری فصل 8 همبستگی و رگرسیون در این فصل مطالب ذیل ارائه می شود: ضریب همبستگی خط رگرسیون پیش بینی آزمون فرض برای b آزمون فرض برای a
آمار و احتمالات ی پرویز نصیری
کتاب آمار و احتمالات ی نیکوکار
آموزش آمار و احتمالات ی پیام نور
کتاب آمار و احتمالات ی رشته کامپیوتر
کتاب آمار و احتمالات ی pdf
کتاب آمار و احتمالات والپول
کتاب آمار یمنبع : http://snfile45.blog.ir/1397/10/20/پاورپوینت-آمار-و-احتمالات-مهندسی-پرویز-نصیری