تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

اینو دیدی

آخرین مطالب و اخبار وبسایت اینو دیدی به صورت خودکار از سایت اینو دیدی دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تحقیق درباره موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایرانبخش نخست: ت مدرن5. موانع تکوین ت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمد ت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین ت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش ت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، تهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، تها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در براب اگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش ت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین ت مدرن عمل کرد. درکشورهای ی غلبه نگرشهای مذهبی – افی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف تهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن بوده اند. مار دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین ت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مار ، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش ا، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین ت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و ت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین تهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودو غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با تهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری تهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش تهای مطلقه در برابرتهدید تهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، تهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید تهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل د تا قدرت سیاسی را تماما به انحصار خود درآورند و عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد ت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چین ت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای م از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده
با لینک مستقیم
تحقیق درباره موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایرانمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50628/تحقیق-درباره-موانع-تکوین-دولت-مدرن-و-توسعه-اقتصادی-در-ایران
تحقیق درباره مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور 37 ص

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور 37 ص با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 36 مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاوردر گذشته ، موتورهای جریان مستقیم (dc ) ، بیشترین کاربرد را در سیستمهای کنترل سرعت و موقعیت داشتند . دلیل اصلی ان طراح محرکه های الکتریکی برای استفاده از این موتورها ، سادگی کنترل شار و گشتاور بوده است . به خصوص استفاده از موتورهای جریان مستقیم با تحریک جداگانه بسیار معمول بوده است چراکه با ثابت نگه داشتن شار و کنترل جریان آرمیچر به سادگی کنترل گشتاور امکان پذیر است .بر خلاف ساده بودن کنترل ، این موتورها معایبی نیز دارند که از وجود کموتاتورها و جاروبکها در این موتورها ناشی می شود . به دلیل وجود جرقه جاروبکهای موتورهای جریان مستقیم هرچند مدت یک بار نیاز به بازبینی دارند ودر محیطهایی که احتمال انفجار وجود دارد قابل استفاده نمی باشند . علاوه بر این موتورهای جریان مستقیم در سرعتهای بالا نمی توانند کار کنند چرا که با بالا رفتن سرعت ، زمان کموتاسیون پیچکها کم شده و ولتاژ القایی درآنها بالا می رود ، در نتیجه جرقه های شدیدی درموتور ایجاد می شود .استفاده از موتورهای جریان متناوب ،مسائل و مشکلات مذکور برای موتورهای جریان مستقیم را ندارند . ساختمان این موتورها نسبت به موتورهای dc ساده تر بوده و نگهداری آنها نیز راحت تر می باشد . بدلیل داشتن حجم کوچکتر در توان برابر در مقایسه با موتورهای dc ،موتورهای جریان متناوب می توانند در توانهای بالا با جرم کمتر استفاده شوند .دو عامل هزینه انرژی و پیشرفت سریع ادوات الکترونیک قدرت باعث شده تا استفاده از موتورهای جریان متناوب روزافزون شود . موتورهای جریان متناوب بدلیل داشتن راندمان بالا ، تلفات انرژی را کاهش می دهند. از سوی دیگر پایین آمدن قیمت ادوات الکترونیک قدرت باعث شده تا استفاده از آنها در کنترل موتورهای جریان متناوب مقرون به صرفه باشدعلاوه بر اینها استفاده از میکروکنترلها و پروسسورهای بسیار سریع باعث شده تا در کاربردهایی که فقط موتورهای جریان مستقیم استفاده می شدند نیز بتوان از موتورهای جریان متناوب باعملکرد مطلوب استفاده کرد .در سالهای اخیر ،شرکتهای بزرگ سازنده محرکه های الکتریکی از کشورهای مختلف دنیا کمک های زیادی به توسعه محرکه های ac کرده و محصولات فراوان تا رنجهای توان بسیار زیاد برای انواع موتورهای ac ( سنکرون وآسنکرون) به بازار عرضه داشته اند .دو روش اصلی برای کنترل موتورهای جریان متناوب وجود دارد که در کاربردهای با دقت زیاد وعملکرد سریع استفاده می شوند :روش کنترل برداری (foc )روش کنترل مستقیم گشتاور(dtc )محرکه هایی که بر اساس روش کنترل برداری کار می کنند نخستین بار در آلمان در سه دهه قبل توسط blashke,h e,leonard معرفی شدند .شکل (1-1) بلوک دیاگرام کنترل برداری با فرمان شارو گشتاور را نشان می دهد . محور d ماشین روی بردار شار روتور قرار داده می شود که خود این بردار با سرعتی برابر استاتور می چرخد .مقادیر خطای شار و گشتاور به ترتیب فرمانهای را تولید می کنند که این مقادیر به صورت مجزا قادر به کنترل شار و گشتاور هستند .همانطور که از بلوک دیاگرام مشخص است ،موقعیت بردار شار جهت تبدیل دستگاه چرخان سه فاز به دستگاه چرخان d-p موردنیاز است لذا از سنسور سرعت استفاده شده است .روش کنترل مستقیم گشتاور که به طور خاص در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد ، حدودا 15 سال است که از ابداع آن می گذرد. این روش در ابتدا در ژاپن توسط آقای ناکاهاشی ودر آلمان توسط آقای دپنبرگ معرفی شد . هر چند که تا به حال شرکتهای صنعتی معدودی محصول تجاری این روش را به بازار عرضه کرده اند ولی پیش بینی می شود که شرکت های بیشتری در آینده محرکه های صنعتی را که بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور کار می کنند ، به بازار عرضه نمایند .مهمترین مزایای روش کنترل مستقیم گشتاور را می توان به شرح ذیل بر شمرد :عدم نیاز به تبدیل دستگاه سه فاز abc به دستگاه چرخان :این خصوصیت درصورتیکه فقط کنترل گشتاور و شار مد نظر باشد منجر به حذف سنسور سرعت خواهد شد. این درحالی است که اکثر محرکه هایی که با روش کنترل برداری کار می کنند نیاز به سیگنال سرعت یا موقعیت دارند .عدم نیاز به کنترلر pwm :بر خلاف روش کنترل برداری ، این روش نیاز به کنترلر pwm ندارد و لذا از جهت سخت افزاری پیاده سازی آن ساده تر است .عدم نیاز به کنترل کننده های pi :در صورتیکه کنترل گشتاور و شار مدنظر باشد فقط به دو کنترل کننده هیسترزیس نیاز خواهیم داشت . این در حالیست که در کنترل برداری حداقل به دو کنترل کننده pi نیاز داریم که تنظیم ضرائب آن خالی از مشکل نیست .عدم نیاز به بلوک مجزا کننده ( دیکوپلینگ ) ولتاژهای q,d :در کنترل برداری با اینوتر منبع ولتاژ نیاز داریم که ولتاژهای q,d ازهم مجزا شوند لیکن در dtc با مولفه های ولتاژ سرو کار نداریم لذا نیازی به بلوک دیکوپلینگ نمی باشد .مقاوم بودن سیستم کنترل به تغییر پارامترهای ماشین به جز مقاومت استاتور :تنها پارامتر مورد نیاز ماشین در این روش مقاومت استاتور است .در بررسی انجام شده بر روی روش کنترل مستقیم گشتاور به معایب آن نیز اشاره شده است از جمله اینکه :مشکل داشتن در سرعتهای پایین ودر هنگام راه اندازی :به خاطر بالا بودن جریان راه اندازی و در نتیحه زیاد بودن افت ولتاژ روی مقاومت استاتور ،تخمین شار دقیق نخواهد بود .تخمین شار و گشتاور : این مشکل در مورد کنترل برداری نیز وجود دارد .دانستن مقدار دقیق مقاومت استاتور : خطا در مقاومت استاتور می تواند منجر به ناپایدار شدن سیستم کنترل گردد .ضربان گشتاور و شار : وجود کنترل کننده های هیسترزیس موجب بروز ضربان در گشتاور و شار ماشین می شود . روش های مختلفی برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است .مواد عنوان شده در بندهای قبلی در فصل سوم ، درتوضیح اصول کنترل مستقیم گشتاور به طور تفصیلی نشان داده شده اند . در ج (1-1) دو روش به صورت مقایسه ای نشان داده شده اند.
با لینک مستقیم
تحقیق درباره مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور 37 صمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50630/تحقیق-درباره-مروری-بر-کنترل-برداری-و-کنترل-مستقیم-گشتاور-37-ص
تحقیق درباره مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی 18 ص

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی 18 ص با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمیاز سالیان متمادی استرالیا جزء زرعاغتی شور به حساب می آمده است در حال حاضر حدود 2/5میلیون براورده شده است که آیا درجه شوری به طور حداکثر یا حداقل قابل پیشگیری است تا سبب شود تا تولید باید چقدر باشد . که زیانهای آن در حدود 130میلیون دلار در یک سال اخیر تخمین زده شده است .مگر اینکه فرض های بیان شده نتواند شوری زمینهای را مهار کند و نوع خاکها را عوض کند که آن هم هزینهای در حدود 9/5 میلیون تخمین زده شده است که آن هم تا ممکنه20سال بعد می تواند قابل اجرا شود یا نه البته صرف نظر از تولیدات زراعتی و فرورفتگیهای زمین جرئ زمینهای زراعتی با ارزش به حساب آمده است .جدا از ضرر زیانهای تولیدات کشاورزی و فرو ریختن زمینهای با ارزش کشاورزی شوری خود می تواند سبب کاهش کیفیت آب باشد و آلودگی و گرفتاری زیادی برای خود محیط وقتی برای فعالیتهای انسانی در شهر روستا را دربر خواهد داشت.مادامی که یک تناسب و روش مناسبی در سطح وسیعی اززمیتهای استرالیا گستره نشود خشکی و رسوب نمک شوری امری طبیعی است بیشتر ذخیر نمک در قسمت عمیق تر زمین قرار گرفته اند که آن هم موجب حل مسائل کیفی سطح زمین نشده و یا به عبارت ساده و نزدیک تر نتواند آب زیر زمینی مطلوبی تهیه د .آن یک نکته ماهیانه ای است که بگویئم در زیر پوشش گیاهان بومی باران تا است در خاک نفوذ کند البته در طول مدت فرستادن و ریشه های عمیق برای رشد نمو طبیعی گیاه به آب می تواند دسترسی پیدا کند و همه آنها در مدت طول تابستان بیرون کشیده می شوند .رشد محصولات سالیانه و رویش طبیعی گیاهان تا پایان بهار به پایان می رسد و در کل سیستم ریه های آنها کم عمق بوده و بهندرت تا یک 1متر در خاک فرو می رود و بیشتر برندگیهای زمستانی در خاک نفوذ و به صورت چکه به آب زیر زمینی اضافه می شوند در تمام مدتی که تولید مداوم محصولات برای رفاه اقتصادی قوم کشاورزان استرالیایی حیاتی استباید از روش مبازه با شوری آب تا جایی که آن سرد زیر میشود راکاهش داد و از این روش برای کاهش شوری آب استفاده نمود .از استواهای عربی تا کناره های در یای شرقی خط کشی شده راه حلهای سود مندی برای رفع شوری ناحیه خشک مورد تحقیق قرار گرفته اند در تعدادی از این مساحت زمینها راه حلهای مختلفی است که مورد قبول قرار گرفته اند و در محلهای دیگر هنوز در بعضی مواقع نیاز به دادن پاسخهایی برای آنها می باشم .یونجه به پیشگیری ز شی عمیق درحدود 94/ در سال پیشگیری می کند در r درویکتوریا a.r در کشاورزی یا زراعتی ویکتوریا در کار به وسیله grdc مورد حمایت قرار گرفته است تخمین زده شده که زیانهای ز شی در گونه های یک ساله در ان محیط احتمالا از 55 تادر هر 10سال در زیر یونجه رخ داده است .راه حل هایی برای رفع شوری زمینهای دیمیg-g پرورش دهندگان غلات و دانه های و حکومت ت متحد ه از طریق grdc از میان rd در استرالیا برای تولید پیشرفت راه حلهای خوب در کاهش شوری سرمایه گذاری می کند .grdc یک شریک و چهره اصلی به حساب می آید به عنوان یک برنامه ملی تنظیم شوری در زمینهای بی آب و آن مطمئن است که فعالیت های ما هماهنگی خوبی را بین نمایندگی های بازرگانی وابسته به تجارت خار جی را خواهد داشت سرانجام – کشاورزان نیاز به قبول اصلاحات کشاورزی فعالیت های مختلف کشاورزی خواهند داشت .همچنین فلسفه معماری و سرمایه گذاری grds راه حلهای زیاد و سود مندی را در این زمینه پیدا کرده اند.راه حلهای برای تولید سودمندما تنها میتوانیم از قبول این روشها در کاهش ز شی عمیق انتظار داشته باشیمبنابر این در کاهش پیشرفت درجه شوری در ناحیه های بی آب و خشک خود کشاورزان از هر شایسته ترین برای دست یابی این پیروزیهای در زمینه است که وسیله ای به اصلاح آب مورد استفاده در زمینهای کشاورزی قطعه بندی شده است مطمعنا بیشتر آب برای منظور تولید خوب مصرف مورد استفاده میشود که دسترسی ذخایر منطق زیرین در آبهای زیرین کمتر است .چه مقدار ز شیمحققین توسط grdc مورد حمایت قرار گرفته اند کشف کرده اندکه کجا و چه مقدار ز شی عمیق در عمق سیستم از مختلف کشاورزی در مناطق دانه کاری شده موثر و در عمق زمین اتفاق می افتد آب زیر زمین در زیر منطقه کاسته شده یا ریشه کاری شدهموثر درتغذیه زیر زمینی آنها کمک شایانی می کند آنها از نظر جغرافیایی راه حلهایی را برای پتانسیل موثر که احتمالا درک بهتر و مطلوب موثر می باشد را که شکار ساخته اند و همگانی آن را فهمیدند که نمک در این محلها معین شده بود و این راهی مستعد برای مهیا راه های به سوی آلخیز داری بود و آنها ابزارهایی را برای توانایی کشاورزان در اندازه گیری و نظارت بر ز شی عمیق در زمینهای زراعتی را توسعه دادند .مسئله دیم سازی (دو بخش )هدف از تحقیق grdc توسعه سیستمها درکاهش عمیق در نصف بیشتر زمینهایی که دانه ها را اصلی در آن قرار گرفته اند grdc تصدیق کرده است که دستیابی به این هدف یک بلند پروازی بیش نیست و این یک راه حل اصلاح میزان آب در این زمینها نخواهد بود .
با لینک مستقیم
تحقیق درباره مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی 18 صمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50632/تحقیق-درباره-مبارزه-با-شوری-در-زمینهای-خشک-و-دیمی-18-ص
تحقیق درباره مشارکت و آزادی

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مشارکت و آزادی با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 مشارکت و آزادیمقدمهدر این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه ی تحلیلی از ن در ایران، نسبت و رابطه ی میان این و دموکراسی خواهی را روشن سازم. پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه ی میان این دو بحثی دیگر. از این رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران ی تحت عنوان اجتماعی ن وجود دارد یا خیر؟ و ویژگی های آن کدامند؟ فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش ها و نظایر آن باشد. از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات ن در ایران و در قالب اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش ها به بررسی رابطه ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت . ن در ایران به عنوان یک اجتماعی جدیدبا پیدایش و طرح مطالبات ن در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده ایم که آیا اساساً می توان به وجود ن در ایران متعهد بود؟ این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را می توان از دیدگاه های گوناگون به بحث گذاشت.در این جا نخست به این موضوع پرداخته می شود که های اجتماعی چه هستند؟ و چه گونه می توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک تعریف نمود . در واقع در میان نظریه پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی های دقیقی که های اجتماعی را مشخص می کنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این همه مطابق تعریف اجمالی یک اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود . های اجتماعی های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه های مادی و معنوی، اه ، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی ها و تاکتیک های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه شان در ساختار اجتماعی، نحوه ی شکل گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست یابی به اه با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد. هم چنین مطابق برخی دیگر از نظریه ها، می توان میان های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود. منظور از های اجتماعی قدیم، آن دسته هایی هستند که در آن ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه کارهایی می پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف می گیرد. در این موارد، آن چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به رغم تفاوت ها به یکدیگر پیوند می زند برای مثال در ن آمریکا در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این که ن به واسطه ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل گیری نوعی آگاهی هویت بخش انجامید که متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.آگاهی هویت بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه ی تعلق داشتن به یک هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست محیطی) به قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند. این موضوع احساس نظم و تبعیض را به دنبال می آورد که در صورت پدید آمدن شرایط دیگر که به آن ها پرداخته خواهد شد)، شکل گیری یک اجتماعی امکان پذیر می شود. اغلب های اجتماعی در گذشته، هایی چون مدنی سیاهان، های کارگری، دانشجویی، اقلیت های مذهبی، نژادی، قومیتی و ... با ابتنا بر این عنصر هویت بخش و تجهیز کننده شکل گرفته اند. آگاهی از این که شخص یا اشخاص دیگری وجود دارند که درست از همان شرایط تبعیض آمیز رنج می برند، از شروط وم ایجاد یک اجتماعی است.علاوه بر آگاهی هویت بخش، در های اجتماعی قدیم و جدید (نوع اول و دوم) شرط لازم دیگری وجود دارد که شکل گیری و بقای منوط به آن است. این شرط عبارت است از عدم امکان شکل گیری سیاست های جایگزین از جمله لابی ، مذاکره ی مستقیم با نخبگان و نیز عدم امکان وج از سیستم.از این رو از لوازم ایجاد یک ، وجود حداقلی از تصلب سیاسی غیر دموکراتیک عام (غیر دموکراتیک بودن سیاسی به طور کلی) و خاص (غیر دموکراتیک بودن در موردی خاص مثل تبعیض نژادی یا قانون خانواده ی تبعیض آمیز) است به گونه ای که نه امکان تحمل شرایط تبعیض آمیز باشد و نه امکان وج از سیستم موجود و چنان چه در شرایط غیر دموکراتیک عام و خاص تغییر و تحولی ایجاد شود که وضعیت برای گروه هدف مناسب به نظر برسد، امکان شکل گیری منتفی است. نیز ممکن است وضعیت تصلب سیاسی به گونه ی باشد که معترضین ترجیح دهند به کودتا یا مهاجرت جمعی بپردازند. در این هنگام های اجتماعی به ندرت مجال بروز خواهند یافت. بنابراین های اجتماعی را در شرایطی می توان باز جست که امکان وج از سیستم یا وفاداری به آن محتمل نباشد.انواع اجتماعی و شرایط آنعلاوه بر شروط لازم برای شکل گیری یک اجتماعی شکل گیری یک اجتماعی از نوع اول منوط به شرایط کافی نیز هست. این شرایط اگر چه به قدر شروط لازم از اهمیت برخوردار نیستند، اما در مواردی می توانند از تعیین کنندگی برخوردار باشند. این شرایط را به طور کلی می توان در دو مورد خلاصه کرد.وجود ی، وجود حداقلی از آزادی سیاسی و مدنی برای ایجاد یک ارتباط هویت بخش میان اعضای هم گروه در جهت انجام کنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رهایی بخش، و نیز وجود حداقلی از منابع انسانی و مادی در جهت تجهیز و بسیج نیروها. به نظر می رسد که امکان شکل گیری یک اجتماعی با وجود شرایط لازم برای آن، در مواقعی
با لینک مستقیم
تحقیق درباره مشارکت و آزادیمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50634/تحقیق-درباره-مشارکت-و-آزادی
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:5کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد؟ “إنّکَ لا تَهدی مَن أحببْتَ وَلکنَّ اللهَ یَهدی مَن یَشاء[۱]”.
مبارزه و کشمکش بین حق و باطل از ازل جاریست و تا ابد ادامه دارد. مذاهب، فرقه ها و گروههای مختلفی با اغراض و اه متفاوت همیشه کوشیده اند تا به هر نوع ممکن در مقابل مذهب حق قد علم نموده و نور آن را خاموش سازند.
و بعد از اینکه دین مقدس ظهور کرد، باطل پرستان و کجروان سعی نمودند هر طوری که شده جلو گسترش این دین را بگیرند. یهودیان از همان ابتدا (گرچه خود یارای مقابله نداشتند) با نفاق و دو رنگی همیشه دشمنان را یاری رسانده اند و یا خود نیز تا آنجای که توان داشتند وارد میدان شدند. جهان مسیحیت که یکی از بزرگترین ادیان عالَم است نیز در سالهای نخست دعوت ی دست به کار شده، وفدی از علما و کشیش های نجران را جهت مناظره و بحث علمی به مدینه منوّره فرستادند.
و از آن پس برخورد های عسکری و نظامی بین مسیحیان و مسلمانان ادامه داشته تا اینکه در زمان عمر فاروق t مسلمانان ضربه ی کاری را بر جهان مسیحیت وارد نموده، امپراطوری آنان را ش ت فاحش دادند و همین طور در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز در هر میدان ذلت و خواری نصیب مسیحیان بوده است.
خلفای مجاهد عثمانی نیز از خود تقصیر نشان ندادند، بارها تا قلب اروپا پیش رفتند و با دشمن در خانه ی خودش پیکارها نمودند تا اینکه سلطان محمد فاتح رحمه الله قسطنطنیه را فتح نموده و ضمیمه امپراطوری قوی ی نمود. جنگهای صلیبی نیز تداوم همین کشمکش بوده و جهان مسیحیت اقدام به انتقامجوئی از مسلمانها نمود اما ابر مرد مسلمان صلاح الدین ایوبی آنها را درهم ش ته، مجد و عظمت را برای همه به نمایش گذاشت.
در مقابل مسیحیها و صلیبیان نیز از کوشش باز نایستاده حکومت ی را در اندلس (هسپانیه) از بین برده و بزرگترین مراکز علمی جهان آنروز نظیر قرطبه، اشبیلیه و طلیطله را بطور فجیع ویران نموده و محکمه های تفتیش عقائد هزاران مسلمان را به بد ترین وجه ممکن به قتل رساندند.
در این اوا نیز مسیحیان - بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیستی به برکت جهاد مردم مسلمان افغانستان- مسلمانان را تنها دشمن زنده خویش دانسته از هر فرصت مناسب استفاده می نمایند تا ضربه کاری را بر و مسلمین وارد نمایند.


با لینک مستقیم
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شدمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50636/مقاله-درباره-کشیش-بزرگ-تگزاس-چگونه-مسلمان-شد
پاو وینت بررسی مسائل مدیریت تی در ایران

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی مسائل مدیریت تی در ایران با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 52 صفحهبسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت تی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
رو مه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش آمریکایی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی آمریکایی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاریابی ) داده است، که در آنها نه ی فرمان می دهد و نه ی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین ح ی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با لینک مستقیم
پاو وینت بررسی مسائل مدیریت تی در ایرانمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50638/پاورپوینت-بررسی-مسائل-مدیریت-دولتی-در-ایران
پاو وینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 25 صفحه بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی نمونه موردی : اسکان غیر رسمی در غرب مشهد – قلعه وکیل آباد) مقدمه یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر ساختن شهر است.
شکل شهر همواره شاخص بیرحم درجه تمدن بشری بوده و خواهد بود.
در واقع این مجموع تصمیمات مردم ن شهر است که شکل شهر را تعیین میکند.
پیدایش انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن نوزدهم و عوامل نشات گرفته از آن همچون تمرکز صنعت و تجارت، نابرابری در تقسیم کار و توزیع ناعادلانه درآمد از سویی و مهاجرت روستاییان به شهر ها به علت کمبود خدمات ، بیکاری و از این قبیل از سوی دیگر منجر به افزایش جمعیت شهر ها و بویژه شهر های بزرگ و ایجاد کلان شهر ها شده است. در چنین شرایطی نان محدوده اقتصادی شهر که دچا رفقر ، بیکاری و بی سوادی می باشند، جذب نظام اجتماعی – اقتصادی شهر شده و در حاشیه شهر به صورت غیر رسمی اسکان می یابند و منجر به بروز پدیده حاشیه نشینی می شوند.
حاشیه نشین کیست؟
حاشیه نشین به مفهوم کلی به ی گفته میشود که در شهر س ت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند. حاشیه های درون شهری حاشیه های درون شهری که عموما در بخشهای قدیمی تر شهر دیده می شوند ، آن قسمت از شهر می باشند که در گذشته وضعیت مطلوب و سامان یافته ای داشته ولی به تدریج شرایط آن نامناسب شده و نان آن به نقاط بهتر و جدیدی از شهر رفته و درآن جا سکنی گزیده اند. حاشیه پیرامون شهر ها این س تگاه ها ازآن حیث به عنوان حاشیه نشین شناخته شدند که اغلب در پیرامون نقاط شهری و یا در اراضی نامناسب که در معرض انواع تهدیدهای طبیعی می توانست قرار گیرد یا از حیث مالکیت وضعیت مبهمی داشتند ، شروع به توسعه د.
اسکان غیر قانونی (عدوانی ) س تگاه غیر قانونی (عدوانی) را می توان به عنوان یک منطقه مس ی تعریف کرد که بدون مطالبه قانونی برای دریافت زمین و یا اجاره از سوی مقامات مربوطه برای ساختن خانه توسعه یافته است.
زاغه های غیرقانونی معمولا در حاشیه ا ظاهر می شوند.
دلایل ظهور پدیده حاشیه نشینی شکل گیری و توسعه س تگاه های غیر قانونی تابعی از عوامل داخلی و خارجی است.
از عوامل داخلی می توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی ، شغل های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است.
، اشاره نمود .
دلایل خارجی نیزمواردی مانند: مهاجرت ، قیمت بالای زمین و مسکن ، بی توجهی ت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق ، استاندارد های بالای مسکن قابل قبول ، ضوابط و مقررات ، طرح های پیچیده وموانع نهادی و سازمانی را شامل می شوند.
تاریخچه حاشیه نشینی در ایران توسعه شهری در ایران در فاصله سال های 1340-1320 مبنتی بر رشد مهاجرت روستایی بوده و دو قطب مرفه نشین شهری و فقیرنشین در این دوره خودنمایی می کند. در سال 1351، به دلیل اصلاحات ارضی و همچنین عدم کارائی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت های گسترده ای به ای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه ای منجر شد.
مطابق با برآوردهایی که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران، متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با لینک مستقیم
پاو وینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینیمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50640/پاورپوینت-بررسی-علل-و-نحوه-پیدایش-حاشیه-نشینی
تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 16 نرخ بهره و بازار سرمایهمقدمهدر مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هی ی و معادلات is-lm رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است: اگر نرخ بازده س های بانکی بالا باشد:* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری ب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه گذاری در بین عامه پذیرفته شده اند).اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.* سرمایه موجود در بخش های کاذب (دلالی) را به بخش های اقتصادی منتقل نمود.* ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته پس می توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.این امر نهایتاً به معنای سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده س های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی های اه اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل کننده و ناظر آن پرداخته می شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی می توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می آید.تورم و نرخ بهرهدر اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخ سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می رسند؟ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output gap) می باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برع (تجربه 1987).ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) مع گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.نرخ بهره و سرمایه گذاری 1385ـ 1360شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظریخ ـ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظریبنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه ی به تعویق انداختن مصرف است. در این ح نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت ید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می کند.در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس اندازهای خانوارها و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می شود نقش تعیین کننده ای بازی می کند.5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می کند. خانوارها می توانند درآمدهای پولی خود را به ید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، س گذاری در بانک، ید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می کند. مصرف کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام یداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه
با لینک مستقیم
تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایهمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50642/تحقیق-درباره-نرخ-بهره-و-بازار-سرمایه
تحقیق درباره نخود فرنگی 8 ص

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نخود فرنگی 8 ص با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 شرح گیاهنخود فرنگی (pisum ium) گیاهی است ی اله دارای ساقه نازک و رونده. برگ نخودفرنگی مرکب از سه برگچه است که برگچه انتهایی اغلب به یک پیچک منتهی می شود. علاوه بر این دمبرگ در این جنس اغلب نمو زیاد کرده و کاملا شبیه به یک برگچه می شود که دور ساقه می پیچید.نخود فرنگی از قدیم توسط رومیان و یونانیان کشت می شده است و بعضی نویسندگان تاریخی بر این عقیده بوده اند که این گیاه متعلق به مصر است نخود سبز بنظر می رسد اولین بار در جنوب غربی آسیا کشت شده است و سپس از طریق دریای سیاه به روم منتقل شده است و از طریق تبت و هیمالیا هم به چین و هندوستان راه یافته است نخود فرنگی گیاهی است علفی، ی اله بالا رونده و به ارتفاع 30 تا 150 سانتی متر واریته های بلند قد آن با ساقه های نازک برای بالاخزیدن نیاز به قیم دارند. برگها دارای پری مرکب با یک تا سه جفت برگچه هستند. گلها معمولاً سفید صورتی و گاهی ارغوانی هستند غلافها فشرده و از نظر طول متفاوت بوده و دارای 4 تا 10 بذر هستند بذرهای آنها صاف یا چروکیده و به رنگ سبز، خا تری یا متمایل به قهوه ای هستند. وزن یکصد دانه آنها 15 الی 25 گرم است.ارقام نخود فرنگیبر حسب وضعیت بذر دو تیپ نخود فرنگی تشخیص داده می شود بذر صاف و بذر چروکیده آن مهمترین واریته در تیپ بذر صاف است و اولین نخودی بود که جهت کنسرو مصرف شده است. در حال حاضر به علت کیفیت پائین واریته های دیگری جانشین آن شده اند.کودیاک، آ ، لینکلن، اسکات، اسپریت، مارو، باف و آنوارد از جمله ارقام خارجی آن هستند.نیازهای اکولوژیکیآب و هوا: نخود فرنگی نیاز به آب و هوایی سرد و نسبتاً مرطوب دارد ودر دمای 18 درجه سانتی گراد جوانه می زند و با افزایش درجه حرارت زمان مورد نیاز برای سبز شدن آن به سرعت کاهش می یابد. این گیاهان در مناطق گرمسیری بندرت در ارتفاعات کمتر از 1200 متر کاشته می شود.خاک: نخود فرنگی در انواع زیادی از خاکها از لومی شنی سبک تا رسهای سنگین کاشته می شود. برای واریته های زودرس آن خاکهای سبک و برای عملکرد زیاد لوم رسی یا لوم سیلتی که بخوبی ز شی شده اند ترجیح داده می شود ph مورد نیاز گیاه 5/5 الی 5/6 است.نخود فرنگی قادر به تحمل ماندابی در خاک نیست در مناطقی که می توان آبیاری کرد بافت خاک اهمیت کمتری دارد. نخود فرنگی در آب وهوای گرم محصول خوبی نمی دهد مخصوصاً اگر این دوره گرما درطی گل دهی و تشکیل غلاف آن رخ دهد.به همین دلیل در مناطقی که آن را در تابستان می کارند کشت هراکش آن مهم است.کاشتبرای کاشت گیاهان زودرس شخم های پائیزه لازم است. زیرا کاشت اغلب تا آماده شدن زمین در پائیز به تعویق می افتد سطح خاک بایستی نرم و بدون کلوخه باشد تا به این ترتیب همه بذرها درعمق ی ان کاشته شوند. معمولاً نخودفرنگی را در ردیفهای با فاصله 60 الی 90 سانتی متر می کارند. عمق کاشت نیز 5/2 الی 5 سانتی متر و تقریباً حدود 120 الی 300 کیلوگرم بذر در هر تار مصرف می شود. محصول بیولوژیک آن 1250 تا 3750 کیلوگرم در تار بوده و محصول اقتصادی آن 2 تن در تار است در بعضی مناطق مهم پرورش نخود فرنگی به هنگام کاشت مقدار کمی کود نیزمصرف میکنند. روش استفاده از کود اهمیت زیادی دارد زیرا تماس کود با بذر باعث خسارت جدی در آنها می شود. بنابراین کود را به صورت نواری در 6 سانتی متر کنار بذرو 5/2 سانتی متر عمیق تر ازآن قرار می دهند. در صورت عدم وجود ماشین برای پخش کود به شکل گفته شده توصیه می شود که کود را قبل از کاشت با خاک مخلوط می کنند نخودفرنگی به آبیاری واکنش نشان می دهد اگر در مراحل گل دهی و متورم شدن غلافها آبیاری شود عملکرد آن افزایش می یابد. معمولاً آنرا پس از کاشت یکبار آبیاری کرده و سپس آبیاری آنرا با گردش 14 روز ادامه می دهند.داشتمبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز:آفات و بیماریها: از مهمترین آفات نخود فرنگی شته ها و سر طومی ها هستند. و بیماری های مهم آن نیز سفیدک دروغین peronospora pisisyd و پوسیدگی قارچی fusarium oxysporum و بیماری ویروسی مهم پیچیدگی برگ است. این بیماری درتمام مناطق حبوبات خیز کشور انتشار داشته و علاوه بر نخودفرنگی بر روی لوبیا سبز، باقلا، نخود لوبیا چشم بلبلی و عدس هم دیده می شود رشد گیاه متوقف می شود و قد گیاه کوتاه می ماند. برگهای جدید آن ممکنست پیچیده، ضخیم شده و فرم قاشقی بخود بگیرند. ویروس عامل این بیماری بوسیله شته منتقل می شود.سوختگی قارچی، موزائیک، پژمردگی فوزایوم و آنتراکنوز از دیگر بیماریهای آن بشمار می روند.علفهای هرز: برای مبارزه با علفهای هرز باید از روشهای کنترل شیمیایی استفاده شود. که برای کنترل علفهای پهن برگ ی اله و علفهای هرز برگ باریک ی اله از سموم شیمیایی خاص برای هرکدام باید استفاده نمود.برداشتدر اکثر مناطق برای برداشت نخودفرنگی از دروگرهایی استفاده می شود که ضمن درو نخود را مستقیم به واگنهای حمل و نقل منتقل می کنند زمان برداشت با مشخصات ظاهری غلافها تعیین میشود. غلافها بایستی با بذرهای تازه و نرم پر شوند و رنگ غلافها از سبز تیره به سبز روشن گراییده باشد. کیفیت نخودفرنگی بوسیله عوامل مختلفی تعیین می شود اما صافی پوست و درصد قند زیاد از جمله عوامل مهم آن است.در طی رسیدن قندکاهش می یابد و بسرعت بر مقدار نشاسته و دیگر پلی اریدها، ترکیبات نامحلول ازت و پروتئین ها افزوده می شود.با تأخیر در برداشت مقدار زیادی کلسیم به پوست بذر منتقل می شود و سختی بذر افزایش می یابد.دامنه انتشاردراکثر نقاط پرورش داده می شود.گل و میوه نخود فرنگیگل نخود فرنگی شبیه به گل لوبیا است یعنی نسبت به یک سطح متقارن است و از 5 گلبرگ که دو تای آنها بهم چسبیده اند تشکیل شده است. دستگاه تولید مثلی گل کامل است. یعنی نخود فرنگی دارای پرچم و مادگی هر دو می باشد. میوه این گیاه از نظر شکل شبیه به
با لینک مستقیم
تحقیق درباره نخود فرنگی 8 صمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50644/تحقیق-درباره-نخود-فرنگی-8-ص
شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 22 ص

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 22 ص با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 22 شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) راهنما:جناب آقای دلیریگرد آورنده:تکتم برهانی نژاد داد 86مقدمه:پنیر یکی از محصولات متنوع شیری است که انسان از هزاران سال قبل با طرز تهیه و بسیاری از خواص آن آشنایی داشت . بسیاری اولین مبدا پیدایش آن را به اعراب مصری نسبت می دهند که به طور تصادفی به روش تهیه آن پی بردند.با گذشت زمان و گسترش فن پنیر سازی روشهای مختلفی برای ساختن انواع پنیر ابداع گردید .بطوریکه امروزه صدها نوع پنیر در دنیا ساخته می شود و عوامل زیادی در تنوع این پنیر ها در مناطق مختلف دخ دارد. مثلا نوع شیری که بیشتر در منطقه معمول است،شرایط آب و هوایی،خاک،وضعیت کارگری و عقاید مذهبی و آداب و رسوم محلی در آمریکا و کانادا و بسیاری از نقاط دیگر منحصرا از شیر - بز- مادیان و میش پنیر تهیه میشود و حتی گفته شده در بعضی نقاط از شیر ن و الاغ و داران دیگر نیز استفاده می شود. پنیر علاوه بر اینکه از نظر تغذیه ای و داشتن املاح و ویتامین ها و پروتئین و چربی دارای اهمیت است از این نظر که قابلیت نگهداری طولانی و در نتیجه حمل و نقل آسان می باشد نیز حائز اهمیت است.اگر تاریخچه صنایع لبنی هر کشوری را مورد مطالعه قرار دهیم پنیر از اقلام عمده تولیدات لبنی آن کشورها می باشد . اما وقتی به تاریخچه حدود 40 ساله صنایع لبنی ایران نظر می کنیم می بینیم با اینکه تولید پنیر از دیر باز مورد علاقه مردم کشورمان بوده و همواره به عنوان یکی از غذا های اصلی و عمده مردم بشمار می رفته ولی به پنیر سازی اهمیت داده نشده و تنها آمار واردات بوده که به روز افزایش یافته است.لذا در این طرح بر آن هستیم که با تدوین و گرد آوری مطالب مورد وم جهت احداث واحدهای کوچک تولید پنیر راهنمایی جهت سرمایه گذاران در این صنعت باشیم.تعریف محصول:پنیر سفید ترکیبی است از کازئین ،چربی،ویتامین و مواد معدنی با نسبت های تقریبا مشخص و مادّه اولیه اصلی آن عبارتست از:شیر تازه و یا و ماده اولیه فرعی آن شامل نمک طعام ،کلرور کلسیم (یا کربنات کلسیم) و مواد لاکتیکی و مایه پنیر بدون استاندارد تهیه و در دسترس مصرف کنند گان قرار می گیرد . واحدهایی که پنیر به صورت بهداشتی تهیه و تولید می نمایند بسیار محدود بوده و حتی تعدادی از آنها نیز در حال حاضر فعالیتی ندارد.وضعیت عرضه:عرضه پنیر در کشور عبارتند از تولیدات داخل و واردات که تولیدات داخل توسط چندین واحد صنعتی و نیمه صنعتی و سنتی انجام می گیرد که این واحدها تحت پوشش شرکت صنایع شیر،بنیاد مستضعفان و وزارت جهاد سازندگی و غیره می باشند که به علت وجود مسئله تهیه شیر از نظر مقدار و قیمت همواره دست به گریبان مسائل تولید هستند و جهت بهبود وضعیت تولید اقداماتی باید در جهت توسعه دامداری،افزایش عرضه پنیر از طریق واردات انجام می گیرد که عمدتا از کشور دانمارک وارد می شود و در قالب کالاهای اساسی به صورت سهمیه بندی در اختیار مصرف کنند - گان قرار داده می شود.بنا براین با وجود مقدار متنابهی تولید داخلی و همچنین واردات همواره پنیر یکی از مواد غذایی مطلوب میباشد که وجود تقاضای بیش از حد برای دریافت آن از طریق سیستم سهمیه بندی و بالا بودن قیمت آن در بازار بخش دیگر غذایی و اختلال در عرضه آن و قیمت سایر مواد پروتئینی و جایگزین پنیر آزاد مؤید این مطلب می باشد.وضعیت تقاضا:با توجه به رشد فزاینده جمعیت افزایش میزان نفوذ پذیری پنیر در تغذیه مردم در وعده های مختلف راند مان شیردهی و سرمایه گذاری صنعتی انجام می گیرد.چون کره و گوشت و غیره و بروز حوادث قهری چون سیل، ز له ، جنگ در کشور های همسایه و مهاجرت آوار گان به کشور عوامل ایجاد تقاضایی مازاد بر تقاضای طبیعی بوده و این کالا همواره به عنوان یکی از بهترین و ساده ترین مواد غذایی بوده تقاضای محصول یکی از مواد غذایی است که مورد مصرف عموم اقشار جامعه می باشد لذا همواره تقاضای زیادی باقی می ماند که آن را باید با احداث واحدهای جدید برطرف نمود .قیمت فروش:در هر شرایط اقتصادی، جغرافیایی، جوی و منطقه ای قابل تغذیه می باشد، بنابراین عوامل تقاضا همواره روبه افزایش بوده که با در نظر گرفتن مقدار عرضه موجود همچنان خلائی در برآورده نشدن محصول وجود نداشته است.
با لینک مستقیم
شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 22 صمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50646/شرکت-تولیدی-پنیر-پرمایون-حامد-طوس-22-ص
پاو وینت تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 6 صفحه in the name of god موضوع : تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث تمرین معماری 2 از میان تمام کارهای معماری هیچکدام به اندازه محیط یادگیری نمی تواند جذاب و دل انگیز باشد چراکه دانشجو در انجا رشد و تحصیل می کند.
(پرفوسور لاوسون) پورثموث تشکیل شده از چند دانشکده از رشته های مختلف که در این نقد دانشکده معماری ان مورد بحث است.این دانشکده توسط hampshire county ساخته شده.
این معمار استفاده از شکل u که با توجه به اقلیم بوده.
این دانشکده فضایی دل نشین و زیبا طراحی شده بگونه ای که احساس زنندگی ایجاد نمیکند و برای از بین بردن فاصله درون و بیرون و فراهم محیط دل انگیز در بیرون وهم در داخل استفاده از گیاهان است.این معمار از روانشناسی محیط جایگاه کلاس درس .
میزان سر و صدا .
نور و رنگ.
کیفیات اب و هوایی داخل و ...
پرداخته است.تاکید روانشناسی اموزشی به اموزش موثر و لذت بخش است. این معمار از سازمان دهی خطی بنحوی که فضاهای مورد نیاز را در ان جای گذاری کردهشکل u دارای قرینه مجموعه ای است.استفاده از نور طبیعی که با توجه به اقلیم در منطقه معتدل قرار دارد.
مناظر زنده که در اطراف مجموعه قرار و باعث استراحت ذهنی و فکری دانشجو را فراهم می کنرنگ بیرونی مجموعه از سفید استفاده شده با توجه به اقلیم.برای نور گیری بهتر در طبقه ا از پنجره سقفی استفاده و کم وزن دانشکده از سقف شیبدار آلومینیومی استفاده شده دانشکده دارای سه طبقه که طبقه همکف ورودی اصلی در قسمت مرکزی قرار دارد که به یک پیش ورودی پس از پیش ورودی به لابی میرسد این یکی از حسن های خوب بنا می باشد که از بیش از حد جلوگیری می کند البته این دانشکده دارای چند ورودی فرعی نیز می باشد.در طبقه همکف به هیچ عنوان از کلاس درس همچنین از اتلیه استفاده نشده بلکه در این قسمت کل فضاها مربوط به اداری و انبار و ارشیو می شود بگونه می توان گفت فضاهایی که دارای سروصدا است در این طبقه تعبیه شده است.برای دسترسی به طبقه اول از هشت راه پله استفاده دلیل این کار از تراکم در راه پله می کاهد و باعث دسترسی اسان به هر منطقه می شود.
طبقه اول فقط برای کلاس و دو اتاق کنفرانس کوچک طراحی شده است همچنین در مرکز دانشکده یک سالن امفی تئاتر 200 نفره برای کل مجموعه و چهار اتاق کنفرانس کوچک در طبقه هم کف و اول تعبیه شده است.در هر طبقه اتاق هایی مخصوص اساتید قرار دارد.از مهمترین خصوصیات طبقه دوم یک کتابخانه مرکزی و دو اتاق it است همچنین اتلیه معماری است.طبقه سوم دارای دو تراس که یکی از ان در پشت که فضایی دنج و خلوتی است ودر جلوی مجموعه بالای امفی تئاتر رو به منطر دید مناسبی ایجاد کرده است برای دسترسی به ان از دو پل استفاده شده.
منابع : مجله معماری university builders نوشته: martin pearce و برخی از سایت ها . متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با لینک مستقیم
پاو وینت تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموثمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50648/پاورپوینت-تحلیل-و-نقد-دانشکده-معماری-پورثموث
پاو وینت تاسیسات مکانیکی

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تاسیسات مکانیکی با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 10 صفحهتاسیسات مکانیکی انواع سیستم های حرارت مرکزی انواع سیستم های حرارت مرکزی دسته بندی سیستمهای حرارت مرکزی بر اساس : سیال ناقل حرارت درجه حرارت سیال چگونگی گردش آب نوع منبع انبساط انواع سیستم های حرارت مرکزی از نظر سیال واسطه عبارتند از : 1- حرارت مرکزی با آب گرم 2_ حرارت مرکزی با آب داغ ، 3- حرارت مرکزی با بخار آب ، 4 – حرارت مرکزی با هوای گرم حرارت مرکزی با آب گرم فشار این منبع در حدود فشار جو است دمای آب گرم ناقل نیز با توجه به نقطه جوش آب در ارتفاعی که سیستم کار می کند مشخص می شود . بر حسب چگونگی گردش آب به دو صورت طبقه بندی می شود : سیستم با جریان طبیعی : گردش آب بر اساس نیروی ترموسیفون ناشی از اختلاف وزن مخصوص آب گرم رفت و برگشت و بدون کمک عامل خارجی پمپ صورت می گیرد به دلیل محدود بودن نیروی ترموسیفون و عدم توانایی آن برای مقابله با افت فشارزیاد در مسیر لوله کشی این سیستم تنها برای ساختمان های کوچک قابل استفاده است سیستم با جریان اجباری در این سیستم انرژی لازم برای برای گردش آب و غلبه بر افت فشار های مسیر توسط یک پمپ تامین می گردد لذا سرعت گردش آب بیشتر بوده و اختلاف دمای رفت و برگشت را می توان تقلیل داد حرارت مرکزی با آب داغ دمای آب از حد نقطه جوش آن در فشار جو فراتر می رود بنابراین : سیستم نمی تواند در فشار جو کار کند و باید با تمهیداتی فشار آن را بالا برد تا آب در دماهای بالاتر از 100 درجه بخار نشود . از سیستم منبع انبساط بسته استفاده می کنند⇦ این منابع علاوه بر وظیفه ی جبران نوسانات حجمی آب سیستم مسئولیت ایجاد فشار مناسبی را توسط بالشتکی ازهوا ؛ بخار یا گاز بی اثر مانند ازت که نیمی از حجم منبع را می کند بر عهده دارند گردش اب در سیستم های حرارت مرکزی با آب داغ حتما به صورت اجباری و توسط پمپ صورت می گیرد فشار سیستم باید به نحوی کنترل شود تا نه از میزان لازم فراتر رفته و به حد خطرناکی برسد و نه آنقدر نزول کند که امکان تبخیر آب فراهم شود این سیستم در تاسیسات بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد حرارت مرکزی با بخار در این سیستم ناقل حرارت بخار آب می باشد مقدار حرارتی که توسط بخار حمل می شود نسبت به آب گرم یا آب داغ بسیار قابل ملاحظه است حرارت مرکزی منطقه ای ؛ آسمان اش ها و پادگان ها و آسمان اش ها و ساختمان های پراکنده ای که با یک سیستم گرمایش تغذیه می شوند حرارت مرکزی با هوای گرم ناقل حرارت هواست .
گرم هوا به صورت مستقیم در کوره ی هوای گرم یا به صورت غیر مستقیم توسط آب گرم یا بخار ارسالی از دیگ در وسایلی مانند هواساز و یا فن کویل صورت می پذیرد بر حسب چگونگی گردش آب به دو صورت طبقه بندی می شود : گردش طبیعی هوا : نیروی محرک در این سیستم همانا اختلاف وزن مخصوص هوای گرم متصاعد و هوای سرد متنازل می باشد در این سیستم بایستی مقاومت در مسیر کانال کمتر از سیستم اجباری باشد گردش اجباری هوا : در این سیستم نیروی محرک توسط بادزن تامین می شود ترتیبات برگشت آب ( سیستم لوله کشی شوفاژ) سیستم لوله کشی شوفاژ به دو دسته تقسیم می شود : یک لوله ای و دو لوله ای سیستم یک لوله ای : در این سیستم لوله ی رفت و رگشت به هم مربوط بوده و یک لوله برای رفت و برگشت به کار می رود سیستم دو لوله ای : شامل سیستم دو لوله ای با برگشت مست متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با لینک مستقیم
پاو وینت تاسیسات مکانیکیمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50650/پاورپوینت-تاسیسات-مکانیکی
پاو وینت بلوک شیشه ای

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بلوک شیشه ای با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 22 صفحهبلوک های شیشه ای یکی از مصالحی که امروزه بسیاری از سازندگان ساختمان مورد استفاده قرار می دهند بلوک های شیشه ای نام دارند.بلوک های شیشه ای در ابعاد و ضخامت های گوناگونی تولید می شوند.به طور کلی بلوک های شیشه ای سازه های تو خالی هستند که از شیشه فشرده ساخته شده اند و هوای داخل آن تخلیه شده است بلوک های شیشه ای در هنگام ساخت به طور کامل درز بندی می شوند و همواره یک فضای خالی در داخل آنها وجود دارد.لبه بلوک ها دارای سطح زبری است که امکان پیوند آنها را با ملات فراهم می آورد،برخی از بلوک های شیشه ای در بازار دارای یک لبه ی برآمده و جفت شونده و برخی از آنها دارای لبه کنگره دار در قسمت تماس با ملات هستند. انواع مختلف بلوک های شیشه ای به شکلهای مربع شکل،شعاعی و گوشه ای می باشند.همچنین انواع شفاف صیقلی و مات از بلوک های شیشه در بازار موجود می باشد که بسته به موارد مصرف از آنها مورد استفاده قرار می گیرد.بلوک های مربعی با ابعاد 15 و 20 و 30 سانتیمتر به ضخامت 10 سانتیمتر هستند. مزایای بلوک های شیشه ای 1.تنظیم دما به علت وجود فضای خالی درون بلوک ها(عایق حرارتی بسیار مناسب) 2.سطح این بلوک ها در مقایسه با پنجره های شیشه ای کمتر عرق می کند. 3.عایق صوتی بسیار خوبی می باشند. 4.نگهداری و تعویض آنها بسیار ساده می باشد. 5.گرد و غبار را از خود به راحتی عبور نمی دهد. 6.ایجاد دیوار با اشکال گوناگون ملات مورد نیاز برای نصب بلوک های شیشه ای عبارت است از: 1.یک واحد سیمان 2.چهار واحد ماسه 3.نصف واحد آ تذکر1:ملات مورد استفاده در نصب بلوک های شیشه ای بایستی خشک تر از ملات مورد استفاده در آجر چینی باشد. تذکر2:ضخامت ملات مورد استفاده در نصب بلوک های شیشه ای 6 میلی متر می باشد. تذکر3:بلوک های شیشه ای خاصیت باربری ندارند.
دیوارهای بلوک شیشه ای غیر باربر هستند و نباید در بارهای ساختمانی سهیم شوند.دیوارهای بلوک شیشه ای باید در دو جهت ثابت نگه داشته شوند،به طوری که نیروی افقی دیوار به خوبی توزیع شود.جهت اطمینان از اینکه حرکتها و همچنین نیروهای فشاری وارد بر دیوار جذب می شوند باید درزهای انبساط و انقطاع مناسبی در نظر گرفته شود.درزهای انبساط و انقطاع باید دور تا دور دیوار بلوک شیشه ای در نظر گرفته شود و با ماده ای لاستیکی و با دوام و مقاوم در برابر باد و باران با عرض حداقل 10 سانتی متر پر شود.انتقال و توزیع فشارهای افقی از طریق عناطر تکیه گاهی باید نشان داده شود. نگه دارنده های بالایی و کناری باید حداقل 50 سانتی متر پهنا داشته باشند و این پهنا نباید از 100 میلی متر کند.ضخامت نوار نباید از ضخامت نوار شیشه ای بیشتر باشد.لایه ای از ملات سیمان مسلح که از 80 میلی متر نکند باید در پایین ترین سطح ریخته شود تا بارهای عمودی را جذب کند.عناصر مسلح سازی عبارتند از دو میلگرد آجدار به قطر 6 میلی متر ،دیوار باید طوری طراحی شود که درون آب جمع نشود. حداکثر عرض دیوار 6 متر است،چرا که این مقدار فاصله ی بین درزهای انبساط برای دیوارهای بزرگ بلوک شیشه ای است. پهنای بند نمایان: اندازه بلوک های شیشه ای به میلی متر 115*115 190*190 240*240 00 3*300 اندازه حداقل پهنای بند 12 12 متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با لینک مستقیم
پاو وینت بلوک شیشه ایمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50652/پاورپوینت-بلوک-شیشه-ای
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره) با لینک مستقیم و پر سرعت .
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره) کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)فرمت فایل: وردتعداد صفحات: 46
با لینک مستقیم
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)منبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50654/کارورزی-۳-راهنمایی-و-مشاوره-
پاو وینت حسابداری صنعتی 303 اسلاید

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت حسابداری صنعتی 303 اسلاید با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 303 صفحهحسابداری صنعتی یک جایگاه درس حسابداری صنعتی یک در نیمسال چهارم و بعداز گذراندن درس اصول حسابداری 3 توسط دانشجویان حسابداری باید خوانده شود فهرست فصول فصل 1-کلیات ومفاهیم حسابداری بهای تمام شده فصل 2- روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده فصل 3- بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی فصل 4- بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی فصل 5- بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی(نظام ادواری) فصل 6- حسابداری مواد وبهای تمام شده آن فصل 7- گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد(نیروی کار) فصل 8- گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار فصل 9-نظام دائمی بهای تمام شده-هزینه یابی سفارش کار فصل 10-نظام دائمی بهای تمام شده –هزینه یابی مرحله ای فصل 11-سیستم هزینه یابی مرحله ای –کار در جریان ساخت فصل 12-سیستم هزینه یابی مرحله ای –روش میانگین درتعیین بهای تمام شده فصل 13-سیتم هزینه یابی مرحله ای –روش اولین صادره از اولین وارده فصل 14- بهای تمام شده استاندارد ` فصل اول کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده هدف کلی فصل: آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار دارد. هر یک از اقلام بهای تمام شده به منزله ی استفاده از یکی از منابع شرکت است. کاربرد اصلی و اولیه اطلاعات بهای تمام شده برای مدیران تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد است. حسابداری مدیریت: هنگامی که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در داخل سازمان و توسط مدیران و به منظور ارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی آن و یا به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیم به کار برده شود.
حسابداری مالی: اگر این اقلام توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران و به قصد ارزیابی عملکرد مدیران رده بالای شرکت و یا تصمیم گیری در مورد خود سازمان به کار رود.
حسابداری مالی وحسابداری بهای تمام شده: استفاده کنندگان اصلی اطلاعات بهای تمام شده، مدیران هستند. اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان خارجی اطلاعات حسابداری بر مبنای اصول پذیرفته شده ی حسابداری تهیه می شود .
مدیران در برقراری نظام اطلاعاتی بهای تمام شده نسبت به حسابداری مالی محدودیت کمتری دارند. . به طور خلاصه، حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در نوع استفاده کنندگان، محدودیت ها، مبانی ارزش گذاری، زمان تهیه گزارشات و دامنه شمول گزارش دهی با یکدیگر اختلاف دارند.
در مواردی که از اطلاعات حاصل از حسابداری بهای تمام شده در حسابداری مالی استفاده می شود، م م به استفاده از بهای تمام شده تاریخی است.
در گزارشهای حسابداری بهای تمام شده، علاوه بر اطلاعات ریالی، اطلاعاتی در مورد ساعات کار کارکنان، مقدار تولید واحدهای مختلف یا ساعات فعالیت بخش های مختلف شرکت نیز ارائه می شود. استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیریت: حسابداری بهای تمام شده، با فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تعیین نتایج مالی حاصل از راه کارهای مختلف از طریق تعیین بهای تمام شده ی هر یک از راه کارها و مقایسه اطلاعات حاصله به تصمیم گیریهای مدیریت در انتخاب میان راه کارهای مختلف کمک می کند.
اختلاف بهای تمام ش متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با لینک مستقیم
پاو وینت حسابداری صنعتی 303 اسلایدمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50656/پاورپوینت-حسابداری-صنعتی-303-اسلاید
مقاله درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزو

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزو با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادیهزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای ب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.هزینه یابی برمبنای فعالیتبا متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.ارزیابی متوازنبا توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر ی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات
با لینک مستقیم
مقاله درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزومنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50658/مقاله-درباره-آشنایی-با-برخی-مفاهیم-اساسی-حسابداری-مدیریت-هزینه-یابی-برمبنای-فعالیت،-ارزیابی-متوازن-و-ارزش-افزو
پاو وینت تیر بتنی

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تیر بتنی با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 18 صفحهبه نام خدا تیر بتنی تیرها عنصری افقی از ساختمان بتونی می باشد که بار سقف را به ستون منتقل می نماید.
تیر دارای سه دسته آرماتور میباشد : 1-میلگردهای طولی یا میلگردهای اصلی 2-خاموت ها خاموت ها نقش مقابله با نیروهای برشی را دارند و نگه دارنده آرماتورهای طولی و تقویتی هستند.
قطر خاموتها، نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود: الف) بزرگترین میلگرد طولی با قطر حداکثر 30 میلیمتر ب) 10 میلیمتر برای میلگردهای طولی با قطر بیشتر از 30 میلیمتر ج) قطر خاموتها به هرحال نباید از 6 میلیمتر کمتر باشد.
فاصله هر دو خاموت متوالی از هم نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد: الف) 12 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی.
ب) 36 برابر قطر میلگرد خاموت.
ج) 250 میلیمتر.
3-میلگردهای تقویتی اتصال تیر به ستون در سازههای بتنی از اجزای اصلی انتقال نیرو میباشند به طوریکه ابی این اتصالات باعث انهدام کل سازه میشود میلگردهای تقویتی در ابتدا و انتها تیر در بالای تیر و برای مقابله با نیروهای فشاری در نظر گرفته می شوند و در وسط تیر در پائین تیر و برای تحمل نیروهای کششی لحاظ می شوند میلگردهای تقویتی معمولا به سه روش زیر ببسته می شوند آرماتوربندی: 1ـ بریدن میلگردها: میلگردها باید با وسایل مکانیکی بریده شوند، استفاده از روش های دیگر نیاز به تأیید دستگاه نظارت دارد.
در صورتی که استفاده از تمام طول میلگردهای تابیده سرد اصلاح شده ضروری باشد، یا وصله آنها به روش جوش دادن نوک به نوک لازم شود، سرهای نتابیده آنها باید قطع گردد.
2ـ خم میلگردها: الف) تمامی میلگردها باید به صورت سرد خم شوند.
ب) خم میلگردها تا حد امکان باید به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد، به طوریکه قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.
ج) برای خم میلگردها باید از فلکه هایی استفاده شود که قطر آنها برای نوع فولاد موردنظر مناسب باشد.
د) سرعت خم میلگردها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیط اختیار شود.
ه) در شرایطی که دمای میلگردها از 5 درجه سلسیوس کمتر باشد، باید از خم آنها خودداری شود.
3ـ حمل و انبار میلگردها: الف) باید از هر نوع صدمه مکانیکی یا تغییر شکل خمیری میلگردها نظیر بریدگی و ضربه حاصل از سقوط از ارتفاع و مانند آن جلوگیری شود.
ب) باید از گسیختگی جوش ها در شبکه های جوش شده جلوگیری شود.
ج) میلگردها نباید در معرض هیچ نوع آلودگی با اثر زیان آور بر چسبندگی آنها از قبیل گل، روغن و سایر پوشش های غیر ف ی مضر قرار گیرند.
د) میلگردها نباید در معرض خوردگی به میزانی که به کاهش سطح مقطع آنها منجر شود، قرار گیرند.
4ـ وصله آمارتورها: الف) این نوع اتصال برای آرماتورها تا نمرة 32 مجاز می باشد.
ب) در قطعات تحت خمش و خمش توأم با فشار نباید در یک مقطع بیش از نصف آرماتورها وصله دار باشد.
ج) در قطعات تحت کشش و کشش توأم با خمش نباید بیش از یک سوم میلگردها در یک مقطع وصله دار باشد.
5ـ شرایط رویه میلگردها: الف) قبل از جاگذاری میلگردها، باید اطمینان حاصل شود که رویه آنها، از هر نوع عامل و اثر زیانبار، از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خش متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با لینک مستقیم
پاو وینت تیر بتنیمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50660/پاورپوینت-تیر-بتنی
مقاله درباره اقتصاد و توسعه

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره اقتصاد و توسعه با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 چکیده کتاببوروکراسی و توسعه در ایران( نگاهی تطبیقی – تاریخی )نوشته : ابوالحسن فقیهی و حسن دانایی فردناشر : مؤسسه خدمات فرهنگی رساچاپ اول : 1385 : سید محمد مقیمیدانشجویان :شهیده طالب فائزه حیدریدی 1386کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران دارای 3 بخش می باشد :در بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت تی تطبیقی پرداخته است ، که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند.بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت تی دارد .و در آ بخش سوم که مدیریت تی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد.بخش اول : مدیریت تی تطبیقی : مبانی نظری و الگوهابوروکراسی مبنایی برای مقایسه :بسیاری از محققان سیاست تطبیقی برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت تی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت تی است.مفاهیم بوروکراسی :بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است. کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگی های اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب بسیار دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند .هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است :سلسله مراتب اختیار مشخصتقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفهنظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارهانظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصدیان مشاغلگرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی ممکن است در تعامل با محیطش ایجاد کند.مار می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.رویکرد انتخابی نویسنده ، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است بوروکراسی شکلی از سازمان است . وقتی سازمانی را بوروکراسی می نامیم که این ویژگیها را داشته باشد . مزیت اصلی انتخاب ویژگی های ساختاری در تعریف بوروکراسی این است که به ما اجازه می دهد همه الگوهای رفتاری را که در بوروکراسی نام رفتار بوروکراتیک زیبنده آنهاست مدنظر قرار دهیم . حقیقت آن است که تمایز بوروکراسی ها از یکدیگر بیشتر مبتنی بر ویژگی های رفتاری است تا عناصر ساختاری .عمومیت بوروکراسی تی :در بوروکراسی توافق بر ویژگی های ساختاری یا سازمانی که محور اصلی مقایسه اند بسیار اساسی است. تفاوتها اساساً از نحوه توصیف ویژگی های ساختاری و همین طور ترکیب ویژگی های رفتاری با ویژگی های ساختاری نشأت می گیرد. احتمالاً مهمترین ویژگی سلسله مراتب است که با تأکید بر هدف به کارگیری عقلانیت در وظایف اداری مرتبط است. ما این ویژگی را منشأ شکل بوروکراتیک سازمان توصیف کرد.بوروکراسی آرمانی وبر سازه ای ذهنی بود که به طور تجربی در جهان واقع نمی توان آن را یافت.در نظامهای سیاسی متفاوت باید به دو عامل کلی که ویژگی های نظام بوروکراتیک را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهند اشاره کنیم: یکی از عوامل کاملاً مرتبط، محیط سازمانی مدیریت تی است که شامل الگوی بخش بندی واحدهای تی و وضعیت اشتغال افراد در بخش های تی است.عامل دیگر که کمتر ملموس و پیچیده تر است محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون بوروکراسی است و غالباً از آن به عنوان «بوم شناسی مدیریت تی» نام برده می شود.بوم شناسی مدیریت :این پدیده به مفهوم وابستگی متقابل زندگی انسان و محیط پیرامون آن می باشد.نکته مهم این است که درک بهتر بوروکراسی ها و همین طور سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی مست م شناخت شرایط پیرامون آنها، تأثیرات و نیروی شکل دهنده و تغییر دهنده آنها است به علاوه تعیین اولویت عوامل محیطی و تعامل این نهادها بر محیطشان مفید خواهد بود.محیط بوروکراسی را می توان به صورت مجموعه ای از دوایر متحدالمرکز تصور کرد که بوروکراسی در مرکز آن قرار دارد . هر یک از این دوایر که بر بورکراسی نزدیکتر می شوند اهمیت تأثیرشان بر بوروکراسی بیشتر است . بزرگترین دایره را می توان به عنوان نماد همه جامعه یا نظام اجتماعی در نظر گرفت ، دایره بعدی نظام اقتصادی یا جنبه های اقتصادی نظام اجتماعی را تشکیل می دهد و دایره درونی نظام سیاسی است که ده نظام اداری و بوروکراسی را به عنوان یکی از اجزاء خود در بر می گیرد .الگوهای نظام اداری :دانشمندان علوم اجتماعی پیشنهاد کرده اند برای بررسی و تحلیل فعالیت های اداری حکومت های موجود از الگوهایی استفاده شود که پدیده های جهان واقعی را توضیح می دهد. کاربردی ترین الگوی بوروکراسی، الگوی بوروکراسی وبر یا الگوی (کلاسیک) است. این الگوی کلاسیک نه تنها ویژگی های ساختاری سازمان بوروکراتیک یعنی سلسله مراتب، پیچیدگی و شایستگی را در بر دارد، بلکه ترکیبی از ویژگی های مرتبط رفتاری و ساختاری است.مفاهیم تحول در نظامهای سیاسی :بین محققان سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در گذر زمان در ویژگی های نظام سیاسی رخ می دهد اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبه های اداری نظام های سیاسی مفاهیمی نظیر نوگرایی، توسعه یا تغییر بیان می شود.نوگراییمفهوم نوگرایی شدیداً به زمان و فرهنگ وابسته است. دانیل لرز آن را به عنوان «فرآیندی نظام مند» توصیف می کند که متضمن تغییراتی مکمل گونه در بخش های «جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و فرهنگی» جامعه است. مونته بالمر مدعی است که نوگرایی اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که تحت عنوان «تجدد» مطرح گردیده دارد. در عین حال معتقد است که اصطلاح «تجدد» به الگوی آرمانی نظام های
با لینک مستقیم
مقاله درباره اقتصاد و توسعهمنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50662/مقاله-درباره-اقتصاد-و-توسعه
پاو وینت دیافراگم اجزای الحاقی ز له سطح بهره برداری 33 اسلاید.ppt

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت دیافراگم اجزای الحاقی ز له سطح بهره برداری 33 اسلاید.ppt با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 33 صفحهدیافراگم، اجزای الحاقی، ز له سطح بهره برداری کف (دیافراگم) نیروی وارد به کف (5.
10) fpi نیروی جانبی وارد به کف در تراز i، wi وزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در این تراز، wi وزن طبقه i ام، fj نیروی ز له در تراز i و ft نیروی رأس ساختمان می باشد.
حداقل و حداکثر fip بترتیب برابر با 0.35aiwi و 0.7aiwi درنظر گرفته می‎شود.
چنانچه لازم باشد کف علاوه بر نیروهای ز له طبقه، نیروهای جانبی اعضاء قائمی را که در قسمت بالا و پایین کف بر روی یکدیگر واقع نشده اند، به یکدیگر منتقل نماید، مقدار این نیروها نیز باید به نیروی بدست آمده از رابطه فوق اضافه شود.
مثال در یک ساختمان فولادی مهاربندی شده 5 طبقه واقع در منطقه ای با لرزه خیزی زیاد (شتاب پایه 3/0)، جرم هر طبقه (با احتساب 20 بار زنده) برابر 480 تن و ارتفاع هر طبقه برابر 3 متر می باشد، و سختی همه طبقات ی ان است.
اگر برش پایه ناشی از ز له برابر 300 تن باشد، نیروی ز له کفها را محاسبه کنید.
جرم کفها مساوی طبقات فرض شوند (از اثر جرم افزوده دیوارها بر کف صرف نظر کنید).
ابتدا باید نیروهای طبقات fi را معین کرد.
نیروی راس ft به زمان تناوب اصلی سازه بستگی دارد: t = 0.05h3/4 t = 0.05x153/4 = 0.38منبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50664/پاورپوینت-دیافراگم-اجزای-الحاقی-زلزله-سطح-بهره‌برداری-33-اسلاید-PPT
مقاله سنگها

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی مقاله سنگها با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقاله سنگها
مقاله سنگها لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 سنگهابه تمام مواد سازنده پوسته زمین سنگ گفته می شود و به مواد تشکیل دهنده سنگها کانی گویند. مثلاً کوارتز (sio2) و آ (co3ca) دو نمونه از کانی ها هستند که در طبیعت فراوان یافت می شوند.اقسام سنگها-سنگهای تشکیل دهنده پوسته جامد زمین را از لحاظ منشاء تشکیل به سه دسته تقسیم نموده اند:1- اقسام سنگها :سنگهای تشکیل دهنده پوسته جامد زمین را از لحاظ منشاء تشکیل به سه دسته تقسیم نموده اند :سنگهای آذین (درونی) :این سنگها از اعماق زمین از راه فورانهای آتشفشانی به صورت توده های مذاب خارج می شوند. سنگهای آذرین سخت و شکننده بوده و فاقد سنگواره ها (فسیل) میباشند و به همین دلیل تعیین سن آنها مشکل است. مانند سنگ پا و گرانیت.سنگهای رسوبی :این سنگها از متلاشی شدن پوسته خارجی زمین و رسوب شدن آنها در چاله ها بوجود آمده اند به همین لحاظ منشاء بیرونی دارند. سنگهای رسوبی لایه لایه بوده و دارای فسیل هستند به همین لحاظ تعیین سن آنها ساده است. مانند سنگ آ و ماسه سنگ.سنگهای دگرگونی :این سنگها منشاء رسوبی دارند ولی در اثر فشار و حرارت تغییر ماهیت داده اند سنگهای دگرگونی از لحاظ سختی به سنگهای آذرین شباهت دارند ولی از جهت لایه لایه بودن و فسیل داشتن به سنگهای رسوبی شبیه هستند. مثلاً سنگ مرمر از دگرگون شدن آ ی و سنگ ((گرانیت)) از دگرگون شدن آنتراسیت بوجود آمده است.هوازدگی سنگهاتغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی سنگها را هوازدگی گویند با آنکه عمل هوازدگی به روشهای گوناگونی صورت می گیرد، همه آنها را به دو دسته هوازدگی مکانیکی و هوازدگی شیمیایی تقسیم نموده اند.هوازدگی مکانیکی :عملی است که ملی آن سنگها با همان ساختمان و ترکیب اولیه ش ته و د می شوند. مثلاً هوازدگی فیزیکی ، سنگ گرانیت را د می کند و تبدیل به دانه های شن می نماید تغییرات جو زمین سبب هوازدگی مکانیکی سنگها می گردد. این تغییرات عبارتند از :الف – تغییرات دما: سنگهای بدون پوشش گیاهی هنگام روز در اثر تابش خورشید گرم و منبسط می شوند و شب هنگام برودت هوا باعث انقباض سنگها می گردد. این انبساط و انقباض در طول سالیان دراز باعث دشدن سنگها و از هم پاشیدن آنها می شود.ب – عمل انجماد : هنگامی که آب یخ بندد حجم آن تا 10% افزایش می یابد. هنگامیکه آب باران به داخل سنگی نفوذ کند و یخ بندد فشار بسیار زیادی بر جدار سنگها وارد می سازد و باعث د شدن و ریزش آنها به سمت دامنه می شود. به همین علت در دامنه اغلب کوهها انباشته از ((واریزه)) است. اثر یخ بستن آب در ت یب سنگها از عوامل دیگر مهمتر است.2- هوازدگی شیمیایی : در هوازدگی شیمیایی ترکیب سنگها عوض می شود و مواد جدیدی پدیدار می گردند. مثلاً از تغییرات فلدسپاتها خاک رس تشکیل می شود. هوازدگی شیمیایی سنگها بر اساس عمل آب ا یژن و گاز دی ا ید کربن موجود در هوا صورت می گیرد. ترکیبات آهن دار بیشتر از بقیه کانیها با ا یژن میل ترکیبی دارند. آهن در مجاورت هوای مرطوب ا یده می شود و به زنگ آهن تبدیل می گردد. اگر ترکیب فقط بین آهن و ا یژن صورت گیرد ماده حاصله قرمز رنگ است. اما اگر در ترکیب آن آب نیز وارد شود ماده به دست آمده رنگ زرد دارند. رنگ قرمز یا زرد اغلب خاکها به علت وجود همین دو ماده در آنهاست. هوازدگی شیمیایی در مناطق گرم و مرطوب زمین شدیدتر از نواحی خشک و سرد است.3- هوازدگی بیولوژیکی : در این نوع هوازدگی، گیاهان، جانوران و انسان باعث تغییراتی در پوسته زمین می شوند گیاهان بار رشد ریشه و ساقه های خود خاک و سنگها را متلاشی می کنند. جانوران حفار مثل موش یا گوش نیز با ایجاد حفره باعث ت یب و تغییر شکل زمین می شوند.طرز د شدن سنگها : هوازدگی همه سنگها را یک شکل د می کند. نوع دشدن به ساختمان سنگها بستگی دارد. سنگها متبلور پس از دشدن دانه دانه می شوند. بعضی از سنگها به صورت ورقه ورقه درمی آیند. این سنگها گاهی پولکی شکل هستند و برخی وسیع هستند. سنگهای رسوبی که دارای درز و ترک می باشند هنگام هوازدگی قطعه قطعه می شوند. سنگهای سخت مانند گرانیت، ممکن است به صورت نامنظم و با زوایه های نامساوی د شوند.خاک : خاک حاصل هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگهاست. سرعت تجزیه خاک بستگی به نوع آب و هوای هر محل دارد. در بیابانها سرعت تشکیل خاک کم و هوای گرم و مرطوب زیاد است. پس از د شدن سنگها نخستین تغییر مهمی که رخ می دهد. رویش گیاهان است گیاهان نیز عمل هوازدگی را سرعت می بخشند و از طرف دیگر مانع جابجا شدن خاک توسط آب و باد می گردند.گیاخاک: اجزای گیاهان پس از مرگ آنها تجزیه می شود. این فواید تجزیه شده گیاخاک نامیده می شود. هر کدام چه خاک تیره تر باشد دارای گیاخاک بیشتری است هر چه مقدار گیاخاک بیشتر باشد جمعیت جاندران خاک بیشتر خواهد بود. گیاخاک ممکن است از یک درصد در خاکهای بیابانی تا 70 درصد در خاکهای باتلاقی متفاوت باشد. گیاخاک منبع اصلی نیتروژن برای رشد گیاهان است این مواد قدرت نگهداری آب را در خاک افزایش می دهند و باعث نفوذ هوا در میان خاک می گردند. اقسام خاک، به علت ترکیب عناصر گوناگون اقسام خاک بسیار زیاد است. مهمترین انواع خاک عبارتد از :1- خاک کوهستان : این نوع خاک کم عمق و پرسنگ است و شیب زمین مانع تشکیل خاک به طور کامل می گردد.2- خاک جنگلی : به خاک جنگلها خاک اسیدی گفته می شود و در مناطقی به وجود می آیند که مقدار بارندگی زیاد باشد. در خاک جنگلی گیاخاک کم در نتیجه زیاد حاصلخیز نیست.
با لینک مستقیم
مقاله سنگهامنبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50666/مقاله-سنگها