تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

شیوه یی یادگیری ک ن

مطلب با عنوان شیوه یی یادگیری ک ن از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.شیوه یی یادگیری ک ن

درخواست حذف اطلاعات
( زبان همان تفکر است ) این سخن و یگوتسکی، روان شناس روسی است . از این رو، بی سبب نیست که بگوییم وقتی زبانی را یاد می گیر یم دریچه ای از تفکر به رویمان گشوده می شود . ضرورت زبان آموزی ، بویژه آموختن زبان انگلیسی که حاصل اندیشه ورزی ها ، دستکم در زمینه علوم درقالب آن منتشر می شود . به طور روزافزون احساس
می شود . معلمان هم که پیوسته در راه دانش اندوزی و چالش های فکری فراوانی هستند، نیاز به آموختن زبان انگلسی را ضروری می پندارند . متون انتخاب شده در ارتباط نزدیک با شیوه تدریس معلمان نیز هست ، چون معلمان باید روش های تدریس خود را بر مبنای شیوه یادگیری ک ن بنا بگذارند.* مشارکت فعال : یادگیری مشارکت فعال و سازنده یاد گیرنده را می طلبدمجله اینترنتی سرزمین عروسک1 - یافته های پژوهش : یاد گیری در مدرسه ، توجه ، مشاهده ، یاد سپاری، فهمیدن، تنظیم هدف هاو فرض مسئولیت در برابر یادگیری خود دانش آموزان را می طلبد . چنین فعالیت های شناختی بدون مشارکت و درگیری فعال یاد گیرند، امکان پذیرنیست. معلمان باید بنا به اشتیاق طبیعی دانش آموزان به اکتشاف و فهمیدن چیزهای جدید و تسلط بر آنها ،به آنان کمک کنند که فعال و هدف گرا باشند .2 - در کلاس درس ، ایجاد علاقه و محیط های یاد گیری چالش برانگیز که دانش آموزان را برای مشارکت فعال ترغیب می کند ، چالشی برای معلمان است. آنچه در پی می آید ، چند پیشنهاد برای نشان دادن چگونگی انجام این کار است .- از موقعیت هایی که در آن دانش آموزان برای مدت زمان طولانی شنونده منفعل هستند بپر د.- برای دانش آموزان فرصت فعالیت های عملی ، نظیر : تجربه ، آزمایش و مشاهده مهیا کنید .- فرصت باز دید از موزه ها و پارک های فناوری راسازماندهی کنید .- به ک ن اجازه دهید بر یادگیری خود کنترل داشته باشند. به این معنا که به دانش آموزان اجازه دهیم ، در باره آنچه یاد می گیرند و نیز در باره
شیوه های یاد گیری خود ، تصمیم بگیرند.مجله اینترنتی سرزمین عروسکمنبع : http://delovanhandmade.blogsky.com/1397/10/21/post-91/شیوه-یی-یادگیری-کودکان