تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

گفت آنچ خورده ای آن چیست آن

مطلب با عنوان گفت آنچ خورده ای آن چیست آن از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.گفت آنچ خورده ای آن چیست آن

درخواست حذف اطلاعات
محتسب در نیم شب جایی رسیددر بن دیوار مستی ه دیدگفت هی مستی چه خوردستی بگوگفت ازین خوردم که هست اندر سبوگفت آ در سبو واگو که چیستگفت از آنک خورده ام گفت این خفیستگفت آنچ خورده ای آن چیست آنگفت آنک در سبو مخفیست آندور می شد این سؤال و این جوابماند چون محتسب اندر خلابگفت او را محتسب هین آه کنمست هوهو کرد هنگام سخنگفت گفتم آه کن هو می کنیگفت من شاد و تو از غم منحنیآه از درد و غم و بیدادیستهوی هوی می خوران از شادیستمحتسب گفت این ندانم خیز خیزمعرفت متراش و بگذار این ستیزگفت رو تو از کجا من از کجاگفت مستی خیز تا زندان بیاگفت مست ای محتسب بگذار و رواز کی توان بردن گروگر مرا خود قوت رفتن بدیخانهٔ خود رفتمی وین کی شدیمن اگر با عقل و با امکانمیهمچو شیخان بر سر دکانمیمنبع : http://arameshomram.blogsky.com/1397/07/03/post-36/